Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paplite puiestee 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Paplite puiestee 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Paplite pst 14 kinnistu  projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Paplite pst 14 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Paplite pst 14  kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Paplite pst 14 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 6,6 m kaugusele Paplite puiesteelt poolsest kinnistu piirist; ca  8,7 m kaugusele Paplite pst 12 poolsest kinnistu piirist; Paplite pst 16 poolsest kinnistu piirist ca 7,2 m ning Saarvahtra pst 13a poolsest kinnistu piirist ca 10,15 m. Paplite pst 14 kinnistu suurusega 1208 m2  puhul, võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 240 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 153,9 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.   

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. juunist kuni 7. juulini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/02242 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169856   

PT menetluste nr PT247530 või Paplite pst 14 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 14.07.2022