Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pärja tn 58

Pärja tn 58

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärja tn 58 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus 2311002/01275 Pärja tn 58 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Pärja tn 58 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Pärja tn 58 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Elamu asukoha valikul tuleb arvestada, et kõik II väärtusklassi puud tuleb säilitada ning hoone kavandada kinnistule põhja-kirde suunas. Hoone vähim lubatud kaugus Toome pst 83 kinnistu piirist on 6 m, Kalda tn 40 kinnistu piirist on 6 m. 
Arvestades 1951 m²  suurusel Pärja tn 58 kinnistul paiknevat kõrghaljastuse rohkust ja väärtust, mida teistel analüüsitud hoonestatud kruntidel sellisel kujul ei ole, saab suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks kinnistul olla kuni 240 m². See on kooskõlas ka Nõmme linnaosa üldplaneeringus toodud põhimõttega, mille alusel metsastel kruntidel (nn metsalinnas) tuleb säilitada Nõmmele iseloomulik looduslik haljastus. Metsalinn on metsase iseloomuga ala, kus looduslikule metsakasvukohale omaseid puid on sellisel määral, et need annavad välisruumile metsase ilme (Nõmme linnaosa üldplaneeringu seletuskiri lk 15).  Eskiislahenduse kohaselt elamu ehitisealuseks pindalaks kavandatakse 40 m², mis on sobiv. 
Juurdepääs Pärja tn 58 kinnistule on planeeritud Toome puiesteelt ning asub üldkasutatava maa sihtotstarbega Toome pst 83 katastriüksusel.
Pärja tn 58 juurdepääsutee põhiprojekt on teostatud 2022. aastal ning Pärja tn 58 ja osaliselt Toome pst 83 kinnistu puittaimede haljastuslik hinnang 2019. aastal.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 1. juunist kuni 16. juunini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/01275 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170517&TID=341299.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected]. Info tel 645 7300.
 

Viimati muudetud 25.05.2023