Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pärnu mnt 406 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga

Pärnu mnt 406 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 406 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Pärnu mnt 406 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad olla ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Pärnu mnt 406 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada ca 6 m kaugusele Pärnu maantee kinnistu piirist ning ca 20 m kaugusele Kivimäe tänava (aadress Lauliku tänav T1) poolsest kinnistu piirist; elamu ühekorruselise osa võib kavandada 5 m kaugusele Kivimäe tn 10 poolsest kinnistu piirist; elamu kahekorruseline osa peab jääma vähemalt 6 m kaugusele Kivimäe tn 10 poolsest kinnistu piirist. Kui elamu ühekorruseline osa ehitatakse lähemale kui 4 m Kivimäe tn 10  poolsest kinnistu piirist, on vajalik teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida; tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Lauliku tn 13 poolsest kinnistu piirist võib elamu kavandada ca 23 m ja Pärnu mnt 404 poolsest kinnistute piirist ca 22 m kaugusele.
Pärnu mnt 406 kinnistul suurusega 1903 m² saab, arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, suurimaks hoonete aluseks pinnaks olla kuni 285 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 18. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2024 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/03514 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170637 
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248620 või Pärnu mnt 406 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300.

 

Viimati muudetud 04.03.2024