Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pärnu mnt 477b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Pärnu mnt 477b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 477b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Pärnu mnt 477b kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad olla ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Pärnu mnt 477b kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada Pärnu maantee poolsest eesaiast ca 10 m, Pärnu mnt 477 poolsest külgaiast elamu ühekorruseline osa ca 4,3 m ja kahekorruseline osa võib olla 6 m kaugusel, Pärnu mnt 552c juurdepääsu tee poolsest külgaiast ca 6 m ja ühekorruseline osa ca 4 m. Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vaja teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Elamu suurim kõrgus kuni 8,5 m, korruselisus 2-korrust, soovi korral võib kavandada ka maa-aluse korruse.
Lubatud suurim ehitisealune pind kinnistul (elamu ja abihooned) kuni 225 m². Hoonestuse analüüsi kohaselt jäävad lähiümbruses asuvate hoonete ehitisealused pindalad kinnistutel vahemikku 96 m² (Pärnu mnt 479b) – 226 m² (Pärnu mnt 479e). Nõmme linnaosa üldplaneering näeb kruntide suurustel vahemikus 1301-1600 m² suurimaks hoonete aluseks pinnaks krundil kokku kuni 255 m². Seega Pärnu mnt 477b kinnistul suurusega 1366 m² on suurim ehitisealune pind kuni 225 m² kooskõlas nii ümbritseva hoonestuse kui ka linnaosa üldplaneeringuga. Üksikelamule eskiisis kavandatud ehitisealune pind 130 m² on sobiv.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. märtsist kuni 5. aprillini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/07103 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170418    
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248290 või Pärnu mnt 477b aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300.


 

Viimati muudetud 15.03.2023