Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rahumäe tee 8b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Rahumäe tee 8b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Rahumäe tee 8b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Rahumäe tee 8b kinnistule abihoone püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rahumäe tee 8b kinnistu kalmistute juhtotstarbega alal.
Vastavalt eskiisi asendiplaanile võib Rahumäe tee 8b kinnistu abihoone kavandada idapoolsest kinnistu piirist ca 1,8 m kaugusele, lääne poolsest kinnistu piirist ca 15 m (krundi laiemas osas), põhja poolt ca 10 kaugusele kinnistu piirist, lõuna poolt kokku ehitatuna kontorihoone laiendusega. Rahumäe tee 8b kinnistu, suurusega 1592 m², puhul võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 445 m², arvestades linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 30. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/11215 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170241   
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248010 või Rahumäe tee 8b aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

 

Viimati muudetud 25.01.2023