Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ränduri tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Ränduri tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Ränduri tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Ränduri tn 18 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Lisaks jääb Ränduri tn 18 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Ränduri tn 18 kinnistul üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.
Hoone laiendus võib olla ca 5,2 m kaugusel Ränduri tänava poolsest kinnistu piirist ning Ränduri tn 4 poolsest kinnistu piirist ca 13 m kaugusel; ühekorruseline laienduse osa võib kavandada ca 4,5 m kaugusele Ränduri tn 20 poolsest kinnistu piirist, arvestades eskiisi asendiplaani. Kui elamu laienduse ühekorruseline osa ehitatakse lähemale kui 4 m Ränduri tn 20 poolsest kinnistu piirist, on vajalik teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida; tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. 
Ränduri tn 18 kinnistul suurusega 811 m² saab, arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, suurimaks hoonete aluseks pinnaks olla kuni 220 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 4. juulist kuni 19. juulini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/00497 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170639
projekteerimistingimuste menetluse nr PT248630 või Ränduri tn 18 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 20.06.2023