Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rao tn 1 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Rao tn 1 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus Rao tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rao tn 1 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Rao tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Rao tn 1 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 8,0 m kaugusele Rao tänava poolsest kinnistu piirist; 6 m kaugusele Rao tn 1a poolsest kinnistu piirist; Pärnu mnt 476 poolsest kinnistu piirist ca 11 m ning Pärnu mnt 478d poolsest kinnistu piirist ca 22 m. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamu, abihooned) alune pindala 1409 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 255 m² võrrelduna proportsionaalselt Rao tn 1 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 200 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.  
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 16. maist kuni 30. maini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist. 
PT taotluse nr 2111002/14807 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169737 PT menetluste nr PT247400 või Rao tn 1 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle      õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus      esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta      ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise      tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud  tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 19.05.2022