Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raudtee tn 60a kinnistule kavandatava Nõmme Raamatukogu püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu

Raudtee tn 60a kinnistule kavandatava Nõmme Raamatukogu püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Raudtee tn 60a kinnistule kavandatava Nõmme Raamatukogu püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Raudtee tn 60a kinnistu Nõmme keskuse segahoonestuse juhtotstarbega alal, kuhu võib kavandada elamuid, ühiskondlikke ehitisi, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, keskkonda mittehäirivat väiketootmist, kultuuri- ja spordiasutusi jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Pärnu maantee, Männi, Raudtee ja Kõvera tänava vahelisel alal ning Turu platsist ja Pärnu maanteest ida poole jääval alal on lubatud kuni kolmekorruselised hooned. Nõmme keskuse tänavaruum on üldplaneeringu kohaselt vajalik kujundada jalakäijate vajadusi arvestavaks kvaliteetseks avalikuks ruumiks – jalakäigualasid tuleb laiendada ning ruumi kasutusvõimalusi mitmekesistada.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Raudtee tn 60a kinnistule raamatukogu püstitamiseks.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt võib ühiskondlike hoonete ehitisealune pind olla segahoonestusalal kuni 50% krundi suurusest. Arvestades üldplaneeringut ja piirkonna hoonestust võib kinnistu suurim lubatud hoonealune pind olla kuni 500 m², hoone kõrgus võib olla kuni 13,5 m ning korruselisus kolm maapealset ning üks maa-alune korrus. 1509 m² suurusele Raudtee tn 60a kinnistule püstitava raamatukogu ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 410 m² ja hoone kõrguseks 13,0 m,  mis  arvestab ümbritsevat hoonestust ja vastab üldplaneeringule.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 1. veebruarist kuni 16. veebruarini 2024 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/06232 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=171259&TID=342077
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 04.03.2024