Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rohula tn 19 projekteerimistingimuste eelnõu

Rohula tn 19 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Rohula tn 19 abihoone projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rohula tn 19 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Rohula tn 19 kinnistul abihoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Vastavalt hoone eskiisi asendiplaanile paikneb laiendatav abihoone Pilliroo tn 1 külgpiiril ja jääb Pilliroo tn 1 poolsest tagumisest kinnistu piirist ca 17,6 m ning Rohula tn 17 kinnistu poolsest piirist ca 14  m kaugusele. Hoone kavandamisel krundi piirile lähemale kui 4 m tuleb teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida.

Arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, saab 894 m² suurusega Rohula tn 19 kinnistul, olla suurimaks hoonete aluseks pinnaks kuni 220 m².

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.    
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 23. oktoobrist kuni 7. novembrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/05416 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170999 
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 08.01.2024