Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Roosi tänav 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Roosi tänav 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Roosi tn 9 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Roosi tn 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Roosi tn 9 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 20 m kaugusele Roosi tänava poolsest kinnistu piirist; ca  4,7 m kaugusele Roosi tn 7 poolsest kinnistu piirist; Roosi tn 11 poolsest kinnistu piirist ca 6 m ning Kadaka pst 98 poolsest kinnistu piirist ca 32 m. Roosi tn 9 kinnistu suurusega 1832 m2  puhul, võib suurim ehitisealune pind kinnistul kokku (kavandatav elamu ja rekonstrueeritav abihoone) olla kuni 270 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 26. augustist kuni 12. septembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/03631 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169979   PT menetluste nr PT247650 või Roosi tn 9 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 25.08.2022