Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Silikaltsiidi tänav 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Silikaltsiidi tänav 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Silikaltsiidi tn 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme üldplaneeringu kohaselt paikneb Silikaltsiidi tn 9 B+T ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsiooniga alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Silikaltsiidi tn 9 kinnistule lao- ja tootmishoone püstitamiseks. Silikaltsiidi tn 9 kinnistule kavandatava lao- ja tootmishoone võib kavandada krundi põhjapoolsest küljest ca 25,3 m kaugusele, lääne- ja lõunaküljest ca 14 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (lao- ja tootmishoone, pumbamaja, abihoone) alune pindala 32593 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 11200 m² tuginedes linnaehituslikule analüüsile. Kavandatav lao- ja tootmishoone (ehitisealune pindala 11132 m²) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 24. oktoobrist kuni 8. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/07763 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170072 PT menetluste nr PT247800 või Silikaltsiidi tn 9 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

 

Viimati muudetud 20.10.2022