Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sinilille tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu

Sinilille tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Sinilille tn 7 üksikelamu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Sinilille tn 7 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Sinilille tn 7 kinnistu jääb ka Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning kaitse- ja kasutamistingimused.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Sinilille tn 7 kinnistule teise üksikelamu püstitamiseks.

Elamu võib paigutada Männiku tee 70a poolsest kinnistu piirist ca 7,1 m kaugusele, Sinilille tn 9 poolsest kinnistu piirist ca 8 m kaugusele, eesaiast ca 29,4 m kaugusele ja olemasolevast Sinilille tn 7 kinnistul asuvast elamust ca 6,3 m kaugusele.

Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vaja teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu alusel on 2201 – 2500 m² suurusega kruntidel suurimaks hoonete aluseks pinnaks kokku kuni 300 m². Ümbritsevatel kinnistutel asuvate hoonete ehitisealused pindalad jäävad vahemikku 75 m² (Männiku tee 70a) kuni 197 m² (Männiku tee 88a ja Sinilille tn 11). Seega arvestades piirkonna hoonestust ja Nõmme linnaosa üldplaneeringut, võib suurim lubatud ehitisealune pind Sinilille tn 7 kinnistul olla kuni 260 m². Eskiisis on kavandatud uus hoovimajalik üksikeelamu ehitisealuse pindalaga 68,2 m², millele lisanduvad olemasolev elamu ehitisealuse pindalaga 130 m², olemasolev garaaž ehitisealuse pindalaga 24 m² ja majandushoone ehitisealuse pindalaga 35 m². Seega kokku moodustavad hooned ehitisealuse pindala 257,2 m², mis on antud alale sobiv.

Kaks elamut on Sinilille tn 7 krundile lubatud, kuna antud krundi suurus ületab Nõmme linnaosa üldplaneeringus lubatud minimaalset krundi suurust kaks korda.
Projekteerimistingimuste taotlusele lisatud Sinilille tn 7 hoone arhitektuuri lahendus vastab hoovimaja põhimõttele. Lisanduva ehitusõiguse saamisel tuleb korrastada kinnistul paiknev ajalooline põhihoone vastavalt miljööala kaitse- ja kasutustingimustele. Samuti tuleb vähemväärtuslikud abihooned lammutada või korrastada.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/00455 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=171056&TID=341867
projekteerimistingimuste menetluste nr PT249040 või Sinilille tn 7 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 08.01.2024