Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toome pst 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Toome pst 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Toome pst 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Toome pst 5 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Lisaks jääb Toome pst 5 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Toome pst 5 katastriüksus on 100% sihtotstarbeta maa. Kinnistu on hoonestamata. Soovitakse krundi sihtotstarve muuta 100% elamumaaks ning püstitada üksikelamu. Enne projekteerimistingimuste väljastamist tuleb Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Tallinna Linnavalitsusele eelnõu Toome pst 5 katastriüksuse 100% sihtotstarbeta maa 100% elamumaaks määramise kohta.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Toome pst 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Elamu võib paigutada ca 6,5 m kaugusele Toome puiestee poolsest kinnistu piirist; ca 6,4 m kaugusele Toome pst 7 poolsest kinnistu piirist; Toome pst 3 poolsest kinnistu piirist ca 14 m kaugusele ning Rohula tn 18 poolsest kinnistu piirist ca 22 m kaugusele.
Toome pst 5 kinnistul suurusega 1854 m², saab arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, suurimaks hoonete aluseks pinnaks olla kuni 270 m².

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 27. juunist kuni 12. juulini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/00816 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170619.
 
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 13.06.2023