Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toome pst 61 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Toome pst 61 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt


Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Toome pst 61 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Toome pst 61 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Toome pst 61 kinnistu miljööväärtuslikule alale. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Toome pst 61 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Elamu võib paigutada ca 6 m kaugusele Toome puiestee poolsest kinnistu piirist; ca  3,5 m kaugusele Õitse tänava poolsest kinnistu piirist; Õitse tn 37 poolsest kinnistu piirist ca 8 m ning Toome pst 59 poolsest kinnistu piirist ca 16 m. Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vaja teha koostööd naaberkinnistu omanikuga, tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Toome pst 61  kinnistu suurusega 1105 m2  puhul, võib suurim hoonete (elamu, abihoone) ehitisealune pind olla kuni 240 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 31. oktoobrist kuni 13. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/10629 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170080
PT menetluste nr PT247850 või Toome pst 61 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300


 

Viimati muudetud 20.10.2022