Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Trummi tn 15

Trummi tn 15

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Trummi tn 15 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus 2211002/11279  Trummi tn 15 kinnistule ehitise püstitamiseks.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Trummi tn 15 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Trummi tn 15 kinnistule äripindadega kahe korteriga elamu püstitamiseks.
Hoone võib paigutada ca 10 m kaugusele Trummi tänava poolsest kinnistu piirist; ca 8 m kaugusele Trummi tn 13 poolsest piirist, ca 6 m kaugusele Külmallika tn 18 ja Külmallika tn 20 kinnistute poolsest piirist ja  ca 19 m kaugusele Külmallika põik 3 poolsest kinnistu piirist. Arvestades, et Trummi tn 15 kinnistu jääb osaliselt Iisaku soone ehituskeelualasse ja veekaitsevööndisse, tuleb hoone kavandada mitte lähemale kui 10 m Iisaku soone tavalisest veepiirist (veekaitsevöönd). 
Arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, võib 1639 m² suurusel Trummi tn 15 kinnistul olla suurim kinnistu hoonete alune pind kokku kuni 270 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.       
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 1. juunist kuni 16. juunini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/11279 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170546.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 25.05.2023