Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Turu plats 4 projekteerimistingimuste eelnõu

Turu plats 4 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Turu plats 4 kinnistule kavandatava 35 majutusüksusega, ühe maa-aluse korruse ning kolme maapealse korrusega hosteli projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Turu plats 4 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu  19.06.2008 otsusega nr 139 kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringuga: Detailplaneeringus on määratud Turu plats 4 krundi sihtotstarbeks 75% ärimaa (Ä) / 25% elamumaa (E).
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse kavandada detailplaneeringus määratud hoonestusalale 35 majutusüksusega hostel. Kuivõrd Turu plats 4 tänavaäärne hoone on ka ärihooneks rekonstrueeritud ja elamumaa kasutust enam ei ole, siis soovitakse Turu plats 4 kinnistu sihtotstarbeks määrata 100% ärimaa.

Kuna detailplaneering on kehtestatud üle 15 aasta tagasi, siis esineb vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktile 1 nii õiguslik alus kui ka sisuline vajadus detailplaneeringu täpsustamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus esitatud taotlust ning leidis, et arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut on projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimused aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt detailplaneeringus esitatud linnaehituslikku lahendust, ning seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja muudatuste alusel projekteeritav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud alal nagu ka detailplaneeringus esitatu elluviimisel. Kavandatav muudatus ei oma visuaalselt nähtavat linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist  negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.
           
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 23. oktoobrist kuni 7. novembrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/05434, selle lisamaterjalidega ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda:
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].


Tutvu materjalidega siit:

Viimati muudetud 04.03.2024