Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vääna tänav 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Vääna tänav 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Vääna tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Vääna tn 5 kinnistu segahoonestusalal.
Vääna tn 5 ajalooline hoone (ehitatud 1915-1916; arhitektuurimälestis reg. nr. 8845) on algselt ehitatud Peeter-Suure merekindluse kasarmubarakiks, hiljem oli kasutuses Nõmme-Väike jaamahoonena. Põlenud ja seejärel lammutatud ajalooline hoone taastatakse oma algses asukohas ning rekonstrueeritakse korterelamuks (kuni kolm korterit). Hoone ajaloolisele mahule lisatakse maa-alune keldrikorrus, fassaadide lahendus kopeerib ajaloolist.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Vääna tn 5 kinnistul hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Hoone paigutada selle algsesse asukohta ca 1,0 m kaugusele Kitsarööpa tee poolsest kinnistu piirist; ca  7,5 m kaugusele Vääna tn 9 poolsest kinnistu piirist; Kitsarööpa tee T9 poolsest kinnistu piirist ca 18 m ning Vääna tn 7 poolsest kinnistu piirist ca 15 m arvestades eskiisi asendiplaani. Vääna tn 5  kinnistu suurusega 1521 m2  puhul, võib suurim hoonete ehitisealune pind olla kuni 456 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 24. oktoobrist kuni 8. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/06852 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170077    
PT menetluste nr PT247830 või Vääna tn 5 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 20.10.2022