Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vabaduse pst 121a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Vabaduse pst 121a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Vabaduse pst 121a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Vabaduse pst 121a kinnistule üksikelamu püstitamiseks ning olemasoleva miljööväärtusliku üksikelamu lammutamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Vabaduse pst 121a kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada Vabaduse puiestee poolsest eesaiast ca 4,6 m (lähtudes lammutatava hoone Vabaduse pst poolsest ehitusjoonest, samuti Pargi tn 31 kinnistul oleva üksikelamu ehitusjoonest), Vabaduse pst 123 poolsest külgaiast vähemalt 6 m, Vabaduse pst T6 külgaiast rohkem kui 6 m ja tagaaiast rohkem kui 6 m kaugusele. Vabaduse pst 121a kinnistu, suurusega 1155 m², puhul võib suurim hoonete (elamu ja abihooned) ehitisealune pind olla kuni 240 m², arvestades lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut. Elamu eskiisist lähtudes on üksikelamu ehitisealune pind 160 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 30. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/05402 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170277&TID=341016
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248070 või Vabaduse pst 121a aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

 

Viimati muudetud 25.01.2023