Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Valguse 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Valguse 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Valguse tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Valguse tn 8 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Lisaks jääb Valguse tn 8 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Valguse tn 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Elamu võib paigutada Valguse tänava poolsest eesaiast 5 m kaugusele, Valguse tn 10b poolsest külgaiast ca 18,75 m kaugusele, Nurme tn 48 poolsest külgaiast ca 6 m kaugusele, ühekorruselise osa ca 4 m kaugusele krundipiirist. Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vaja teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Elamu suurim kõrgus kuni 9 m, lubatud on kaks maapealset ning üks maa-alune korrus.
Üksikelamule eskiisis kavandatud ehitisealune pind 209,5 m² on sobiv, kuna ümbritsevatel kinnistutel olevate hoonete ehitisealused pindalad jäävad vahemikku 109 m² (Nurme tn 50) – 265 m² (Valguse tn 6). Nõmme linnaosa üldplaneering näeb kruntide suurustel vahemikus 1301-1600 m² suurimaks hoonete aluseks pinnaks krundil kokku kuni 255 m². Seega Valguse tn 8 kinnistul suurusega 1533 m² on suurim ehitisealune pind kuni 255 m², mis on kooskõlas nii ümbritseva hoonestuse kui ka linnaosa üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 27. juunist kuni 12. juulini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/09298 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170599&TID=341434
projekteerimistingimuste menetluse nr PT248590 või Valguse tn 8 aadressi alt.
 
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 15.06.2023