Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Nurmenuku Lasteaia hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal

 Hoolekogu esimees Marilin Pärna
 Hoolekogu esimehe asetäitja Kadri Oks
Hoolekogu liikme nimi Kontakt Rühm
Jevgenia Meškenaite jevgenia.meskenaite@gmail.com Kelluke
Marge Harkmann mharkmann@gmail.com Kullerkupp
Kristi Ockba kristiockba@gmail.com Moon
Kadri Oks kadri.kalm1@gmail.com Meelespea
Elisabeth Talen elisabethlaaniste@hotmail.com Rukkilill
Marilin Pärna  marilin.parna@gmail.com Võilill
Martin Liivamägi liivamagimartin@gmail.com Karikakar
Indrek Ambus indrek.ambus@gmail.com Saialill
Liina Antonis liina.antonis@gmail.com Pääsusilm
Jekaterina Trei ekaterina087@mail.ru Ülane
Killut Vallandi killut.vallandi@nurme.edu.ee Õpetajate esindaja
Sirli Grauberg sirli.grauberg@tallinnlv.ee Haabersti LOV esindaja

 

 

LÄHTUDES KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUSE § 24 ON HOOLEKOGU ÜLESANDED ALLJÄRGNEVAD:

 (1 ) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 (3) Hoolekogu:

 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm  on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 16.11.2022