Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppused

Õppused

Rahvastikuregistri õppus RREX24 

Õppus keskendus Rahvastiku Registri vastu sooritatud küberintsident ning toimus 14.-15.mail 2024.a Siseministeeriumi eestvedamisel.
Õppusel osalesid järgmised asutused: Riigikantselei, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, SMIT, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Päästeamet, Häirekeskus, Sisekaitseakadeemia, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tervisekassa, Töötukassa, Riigi Infosüsteemi Amet, lisaks Tallinna linn ja mõned teised kohalikud omavalitsused.

Tallinna linna asutustest osalesid:

 • Munitsipaalpolitsei Amet
 • Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Perekonnaseisuamet
 • Lasnamäe Linnaosa Valitsus
 • Strateegiakeskus/ linna IT ja Kommunikatsioon

Õppuse eesmärgid:
 1. küberintsidendi äratundmine registri kasutajate poolt ning olukorrateadlikkuse loomine asutustes;
 2. linna kriisistaabi aktiveerimine ja töö protseduurid;
 3. riiklike ja linnaasutuste vaheline kriisikommunikatsioon;
 4. olemasolevate kriisiplaanide toimivuse testimine;
 5. lühiajaliste tegevuskavade ja pikemate plaanide koostamine asutustes;
 6. riiklike ja linnaasutuste vaheline koostöö ja koordinatsioon.
Kokkuvõttev hinnang linnaasutuste poolt.
 1. Mõjutas kõiki RR-ga seotud ametite toiminguid ja teenuseid, kuna RR-i ei saanud kasutada ning isikute andmeid kontrollida.
 2. Andis teadmised, kuidas kriisiolukorras teostada perekonnaseisu- ja rahvastikutoiminguid - kuidas tagada asutuse teenuste/toimingute toimepidevus.
 1. Kui RR ei toimi, siis toimub avalduste vastuvõtt ja kannete teostamine paberkandjal.
 1. Teostasime toiminguid vastavalt ameti kriisijuhendile.
 2. Teostasime toiminguid paberkandjal, st võtsime vastu avaldusi ning toiminguga seotud lisadokumente.
 3. Õppus andis mõtteainet, millega annaks rohkem tegeleda, et olla paremini valmis olla, kui peaks päriselt analoogne intsident juhtuma.
 4. Sünni ja surma registreerimise teenused sõltuvad tervishoiuteenuse osutajate poolt väljastatavatest tõenditest.
 5. Hoidsime end kursis SiMist saadetud juhistega toimingute teostamise osas, ning toimisime vastavalt sellele.
Kokkuvõttes eesmärkide täitmisest:
 1. küberintsident Rahvastiku Registris ja selle äratundmine ning olukorrateadlikkuse saavutamine – eesmärk täideti;
 2. linna kriisistaabi töö korraldamine – kriisistaap moodustati vastavalt juhendile kui saadi aru, et toimus küberrünnak RR-le, mis mõjutab oluliselt teenuseid;
 3. asutustevaheline kriisikommunikatsioon – linnasisene kommunikatsioon toimis;
 4. kriisiplaanide toimivuse testimine – testiti paberkandjal, teostati teenustega seotud toiminguid vastavalt ameti kriisijuhenditele;
 5. lühiajaliste tegevuskavade ja pikemate plaanide koostamine asutustes – mõeldi läbi ja koostati vajalikud plaanid ja toimingud. Elanike nõustamine ja teavitamine on tagatud;
 6. riiklike ja linnaasutuste vaheline koostöö ja koordinatsioon toimis lünklikult.
 7. SiM-lt, PPA-lt, PÄA-lt laekuv info on primaarne kohalikule omavalitsusele ning selle kommunikatsioonile peamiseks usaldusväärseks sisendiks ja allikaks.Crevex 2023 õppus pani ametid ühiselt tegutsema

28.- 29. september toimus Riigikantselei eestvõttel suurõppus Crevex 2023. Õppus kestis 31 tundi. Stsenaariumi alusel toimus suurõnnetus Muuga sadamas ning vajalik oli evakueerida ümbruskonna elanikud, lasteaiad, koolid ja hoolekandeasutused. Kahe rongi kokkupõrkest tekkinud plahvatusest tekkiv suits ning eskaleeruv plahvatusohtlik olukord vajasid kiiret tegutsemist. Kõige kriitilisem oli olukord öösel kell kolm, kui toimus kütusehoidla plahvatus ja vaja oli kiiresti avada uusi evakuatsioonikohti, leida vajalik transport ning inimesed, kes evakuatsioonikohas evakueeritavaid aitavad ja nõustavad.
Kõik asutused töötasid käsikäes ja õppust võeti täie tõsidusega. Võib öelda, et paremaks saab alati minna, kuid arvestades esimest korda toimunud õppuse ulatust ja intensiivsust saab öelda, et asutused on valmis ja omavaheline koostöö toimib kenasti. Kui elanikud ise pisut kriisivaru koju varuvad, siis koos suudame kriisides hakkama saada.

Tallinna linna kriisiõppus

10.11.2021 toimus Tallinna linna kriisiõppus, kus osalesid erinevad ametid linnast ning koostööpartnerid.

Õppuse peakorraldaja oli Päästeamet, kelle loodud stsenaariumi (ulatuslik maagaasi plahvatus Tallinna ühel tuiksoonel – Gonsiori ja Pronksi ristmikul) alusel asusid sündmust lahendama asjassepuutuvad linna allasutused Munitsipaalpolitsei eestvedamisel Tallinna kriisistaabis.

Kriisõppuse õppuse raames sai testitud omavahelist koostööd erinevate operatiivtalituste ja Munitsipaalpolitsei kriishalduse osakonna vahel. Õppusel mängisime koordineeritult teiste õppusel osalevate osapooltega läbi sisuliselt hädaolukorra stsenaariumi: suur kannatada saanud inimeste hulk, linna liikluse ühe sõlmpunkti sulgemine, varinguohus eluhooned, õppeasutuse töö häirumine ning elutähtsate teenuste töö katkemine. Kaasatud olid ka nii linnasisene kui riigiülene kommunikatsiooni ja meedia esindajad, et harjutada ühtsete ja läbimõeldud sõnumite edastamist elanikkonnale.

Õppuse tulemusena saame öelda, et koostöö erinevate üksuste vahel toimis, nii riigi kui linnaametite tõhusa reageerimise tulemusena suudeti sündmus operatiivselt kontrolli alla saada ning hoida situatsiooni eskaleerumast. Samuti suudeti tagada linna transpordi ümberkorraldus ning ohualasse jäänud hoonete elanike evakuatsioon ja ajutine majutamine linnaosade haldusalas olevatesse majutusasutustesse. 


Tallinna linna elanikele saame kinnitada, et kriisi või hädaolukorra laadse sündmuse aset leidmisel on linnal piisavad ressursid ning valmidus oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. Samuti soovitame kõigil võtta arvesse linna või riigimeedia poolt edastatavaid sõnumeid, püsida varjunult sündmuse nö „kuumal perioodil“ ning teha igakülgset koostööd operatiivasutuste sündmuskohal töötajatega. Lisaks on hea, kui inimesed on ette valmistunud kriisiolukorraks ehk varutud on esmaseid baasvajaduste rahuldamiseks tarbeid näiteks toiduaineid või joogivesi

 

1.-3. novembril 2021 toimus Tallinnas operatiivteenistuste ja Tallinna Munitsipaalpolitsei kriisireguleerimismeeskonna  liikmete koostöökoolitus.

Koolituspäevadel käsitleti Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Tallinna Kiirabi ja Häirekeskuse ressursse ja töökorraldust; Tallinna linna kriisijuhtimise süsteemi ja töökorda, Päästeameti demineerimiskeskuse ressursse ja töökorda, tegevusi sündmuskohal ning sotsiaal ja massimeedia tähtsust ja ohte. 

Koolituse eesmärgiks oli tagada esimese tasandi juhtidele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita sündmuskohal vastava tasandi juhi ülesandeid. Samuti täiendati koolitusel oskusi ja teadmisi tegutsemaks 
koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning kõrgema tasandi juhtidega.

Lisaks olid koolituskavas ettenähtud kõrghoone põlengu maketiharjutus, kus osalejad lauaõppuse raames lahendasid hoone kustutustööde juhtimist, inimeste päästmist ja evakueerimist ning liikluskorraldust ja ohuala perimeetri hoidmist.

Koolituse kulminatsiooniks oli väliõppus, kus imiteeriti reaalset mitme kannatanuga liiklusõnnetust, lisaks tavapärasele sündmusele reageerimisele ja tegevustele sündmuskohal said osalejad lahendada ka õppuse stsenaariumist tulenevaid probleeme migratsiooni temaatika ning lõhkeseadeldise olemasoluga õppuse alas.

Viimati muudetud 07.06.2024