Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Lasteaed Pääsupesa andmekaitsetingimused

Lasteaed Pääsupesa juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh :

1)  Isikuandmete kaitse seadusest,
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.05.2018 määrusest 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus),
3)  Avaliku teabe seadusest ja
4) Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:

- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
- nõusolek.

Nõusoleku vormi leiad siit.

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

1. Kandideerides tööle või praktikale Lasteaeda Pääsupesa, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
2. Kandidaatide värbamist korraldab Lasteaed Pääsupesa direktor. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
3. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.
4. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
5. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
6. Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Vaata lisaks:

1.  Töölepinguseadus 
2.  Eesti Vabariigi haridusseadus
3.  Koolieelse lasteasutuse seadus
4. Töötajate ja õpilaste andmekogude kasutamise kord ja  põhimäärus 

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

Lasteaed Pääsupesa andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Lasteaed Pääsupesa direktor, Meka Meeli Laats ([email protected]).

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
 
Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:
- vajutate lahtrile „otsing“
- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia nime
- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia nimele (mis on punast värvi)
-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.
Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Viimati muudetud 02.02.2022