Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide  nõukogu, või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00.
2.2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tuleks lapsele tulla 15 minutit enne rühma/valverühma sulgemist.
2.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.4. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.20, kui laps tuleb sellel päeval lasteaeda hiljem kui 9.30.
2.5. Vanem tuleb lapsele järele vähemalt 15 min. enne lasteaia sulgemist, et laps jõuaks riietuda ja õpetaja saaks õigeaegselt tööpäeva lõpetada.
2.6. Vastutus lapse eest läheb üle vanemale siis, kui vanem on lapsele järele tulnud.
2.7. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
2.8. Alkoholi- ja narkojoobes vanematele last üle ei anta. Vastavalt seadusandlusele peab juhtunust teavitama politseid.
2.9. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
3.6. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.7. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, ühekordsed taskurätid, vajadusel vahetuspesu.
3.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.10. Liikumistegevusteks on vajalik spordiriietus.
3.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.12. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.13. Et ära hoida riiete kadumist või vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
3.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe, või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
4.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, aial ja väraval ronimine on rangelt taunitav, et tagada laste turvalisus.
4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
4.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver.
4.8. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.
4.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.10. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
4.11. Lastega õuesoleku ajal viibivad lasterühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.12. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5. Lasteaia tasu

5.1. Lapse toidukulu maksumuse otsustab hoolekogu.
5.2. Toidukorrast loobumise korral esitab vanem direktorile vastava avalduse.
5.3. Vanemate poolt kaetavate muude kulude (osalustasu) määra kehtestab kohalik omavalitsus.
5.4. Maksete tasumine toimub Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele vastavalt arvel ettenähtud kuupäevaks.
5.5. Lasteaiatasu mittemaksmise korral peale 1 kuu möödumist on direktoril õigus laps nimekirjast kustutada ja algatada kohtumenetlus.

6. Koostöö

6.1. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning arenemisele lasteaias.
6.2. Lasteaia ruumides teretage koos lapsega kõiki kohalolijaid ja vastu-tulijaid.
6.3. Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võiksid mõjutada Teie lapse päeva, siis suudame last paremini mõista.
6.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile kodulehel, rühma listides ja stendil.
6.5. Kui muutuvad Teie kontaktandmed (aadress, telefon), siis teavitage sellest rühmaõpetajat.
6.6. Tutvuge laste töödega, jälgige nende edusamme, olge iga päev kursis laste tegemistega
6.7. Esilekerkinud probleemid püüdke lahendada võimalikult kohe ja seal, kus need alguse said. Kõige tähtsam pole ju süüdlase leidmine, vaid põhjuse likvideerimine

Lasteaed Pääsupesa kodukord on kinnitatud Lasteaed Pääsupesa hoolekogu poolt 27.09.2018 (protokoll 1-4/4).

Viimati muudetud 21.02.2024