Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppeaasta

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust   õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.  Suvekuudel on esiplaanil mängud, õpitu kordamine ja õuetegevused.

Õppekava

Lasteaed Pääsupesa õppe- ja   kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse  lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Õppekava koostavad  ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

Õppekavas on määratletud ära lasteaia õppe- ja  kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, õpitulemused, korraldus (sealhulgas suveperioodil); lapse arengu analüüsimise ja hindamise,  erivajadustega lapse arengu toetamise ja lapsevanematega     koostöö põhimõtted ja korraldus. 

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse  kavandamine

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud,  laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.  Lapsed viibivad sõltuvalt ilmast igapäevaselt 1-2 korda õues.

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse    analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta  tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks   välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised    iseärasused. Rühmade    iganädalased õppe- ja kasvatustegevused on esitatud nädalakavas, mis kajastab   nädala peamisi eesmärke, teemasid, õppesisu ja –tegevusi, üritusi. Nädalakava   on lapsevanematele tutvumiseks nähtav rühma stendil või elektroonilises päevikus. Rühma õppe- ja   kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel   muudatusi.

Tegevuskoha  valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse   eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke  vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.

Õppe-   ja kasvatustegevus toetub üldõpetuse põhimõtetele, lõimides üheks tervikuks   erinevate valdkondade tegevusi ja teemasid. Lasteaias toimub õppimine  mänguliste   tegevuste kaudu, kus laps on aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.

Viimati muudetud 21.02.2024