Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Väärtustades väärtuslikku

Väärtustades väärtuslikku

2010-2011 ja 2011-2012 õppeaastatel oli õppekasvatustöö üheks prioriteetseks märksõnaks väärtuskasvatus. Analüüsides tööd selles valdkonnas nähtub, et see teema on äärmiselt lai ja mitmekülgne, vajab rohkem vanemate kaasamist, et ühtlustada kasvatuspõhimõtteid ning meetodeid.Multikultuurses ühiskonnas on väga oluline, et õpetajad, lapsevanemad ja lapsed oleksid teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja mõistaksid sellega seonduvaid mõisteid ühiselt, seega soovime lisaks eesti kultuurile tutvustada kõikide meie lasteaias käivate laste ja nende vanemate erinevaid kultuuritaustu.

PÕHIEESMÄRGID 1. Laste, lasteaia ja kooli õpetajate ning lapsevanemate väärtushinnangute sõnastamine ja ühtlustamine arusaamade, käitumisviiside ja iseloomu kujundamise alusena.

2. Eesti keele ja kultuuri (kirjandus, kujutav kunst, rahvuslik kunst, muusika) väärtustamine. Samuti vene, araabia, inglise ja teiste meie lasteaia laste koduste keelte ja kultuuride väärtustamine.

3. Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele õppe võimaluste laiendamine ja parendamine, pakkudes lastele sõnavara aktiveerivaid kogemusi ning vahendeid.

4. Kodukoha loodust hoidva mõtteviisi väärtustamine.

5. Koostöö- ja sõprussidemete parendamine Lasteaed Pääsupesa, lapsevanemate, Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Ranniku Gümnaasiumi (edaspidi Ranniku Gümnaasium) vahel.

HUVIGRUPID Lasteaed Pääsupesa lapsed. Lasteaias Pääsupesa on kõikides rühmades eesti keelest erineva emakeelega lapsi (umbes 30 – lapse multikultuursele arengule on oluline see, et laps oskab hinnata nii oma vanemate kultuuri, kui ka see, et ta tunneb ennast turvaliselt teises kultuurikeskkonnas. Oluline faktor selleks on keeleoskus. Uus kultuur ja keel toovad lapse ellu uusi väärtusi, traditsioone ja kombeid, kuid samas tuleb tähtsustada oma päritolu ja rahvuse tavasid.

Lasteaed Pääsupesa õpetajad. Lasteaiaõpetajal on raske arvestada oma töös mitmekultuurilise ühiskonna eripärade, väljakutsetega, kui tal sellekohased teoreetilised teadmised puuduvad. Käesoleva projekti raames soovime õpetajatele pakkuda teadmisi, kuidas pöörata tähelepanu teiste rahvuste ja kultuuride tundmaõppimisele ja leida ühisosa põhiväärtustes.

Pääsupesa lasteaia lapsevanemad. Kultuur ja ühiskonna väärtushinnangud võetakse omaks omavahelise tiheda suhtlemise käigus. Lapse arengu toetamisel on oluline suurem koostöö lastevanematega. Vanematele pakutakse koos lasteaiameeskonnaga koolitusi ning kaasatakse lasteaia igapäevatöösse (rühma reeglite sõnastamine; lasteaia põhiväärtuste sõnastamine, oma kultuuri tutvustamine jne).

Ranniku Gümnaasiumi ja Ehte Humanitaargümnaasiumi keelekümblusklasside õpetajad. Kuna nende koolide keelekümblusklassidest on kujunenud meie tihedad koostööpartnerid, siis ühtsete väärtushinnangute toel tagame lapsele turvalisema ülemineku lasteaiast kooli.

Teemakäsitluse tulemusena on loodud eesti keelest erineva emakeelega lapsele mitmekesised võimalused eesti kultuuri tundmaõppimiseks ja eesti keele omandamiseks ning ühiskonnas toimetulekuks. Samuti on loodud eesti keelt kõnelevale lapsele võimalused tutvuda teiste keelte ja kultuuridega, suhelda eesti keelest erineva emakeelega lastega, mis lähendab neid ja annab julguse suhelda teist keelt emakeelena rääkivate eakaaslastega. Laste, lapsevanemate ja õpetajate silmaring on oluliselt avardunud ning seoses sellega ka sõnavara rikastunud.

Laste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemiseks on loodud sobivad eeldused. Lapsed on mõistnud, et kultuuride ja keelte erinevus on loomulik ja rikastav.

Igapäevaste tegevuste kaudu on lapsele selgitatud erinevaid väärtusi, mis on aidanud kaasa lapse väärtushinnangute kujunemisele.

Laps väärtustab loodust ja teda ümbritsevat keskkonda.

Täienduskoolituste kaudu on parenenud pedagoogide professionaalne areng ning laienenud lapsevanemate silmaring.

Parenenud on lapsevanemate koostöö lasteaiaga, usaldus lasteaia vastu on tõusnud.

Mõjutatud on iga üksikisiku arusaamu väärtustest ning suurendatud empaatiavõimet.

Viimati muudetud 23.06.2022