Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustöö

Õppe- ja kasvatustöö

2023/24 ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRGID

1.  Tallinna Padriku Lasteaia meeskonna areng on süsteemne, väärtustel põhinev ja toetatud läbi sisehindamise.

2.    Keele ja kultuuriaasta: „Minu maa keel ja kultuur"

3.    Programm „Rohelise Kool“ programmi tegevused 12-s alljärgnevas alateemas:
toit; vesi; transport; prügi; tervis ja heaolu; globaalne kodakondsus; kliimamuutused; elurikkus ja loodus; energia;  õueala; meri ja rannik; jäätmed
 

ÕPPEKAVA

Tallinna Padriku Lasteaia õppekava on kinnitatud 31.05.2013 direktori käskkirjaga nr 1-1/ 2  ja on leitav  siit


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
Tallinna Padriku Lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
 • Lapsel on arengut soodustav keskkond
 • Lapsele on tagatud turvatunne ja eduelamused
 • Lapsel on huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta
 • Laps suudab võtta vastu otsuseid ja teha valikuid lähtudes tunnustatud käitumisnormidest ja vastutada oma tegude eest
 • Laps teab, millisesse rahvusesse ta kuulub ning on salliv teiste rahvuste ja kultuuride erisuste suhtes
 • Lapse üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja loomulik
 • Vanemad tunnevad tuge ja abi õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ja saavad vajadusel nõu
ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD
 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • eesti keel kui teine keel
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

 Tallinna Padriku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava.
Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
Süvendatud õppetöö toimub 1.septembrist 31.maini. 1. juunist – 31.augustini toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, pearõhk nimetatud perioodil on mängulisel  tegevusel  õues.

LASTEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS

 Laps, tema vanemad on Tallinna Padriku Lasteaia partnerid kõigis tegevustes.
Koostöö lähtub lapsest ja on kodu taotlusi toetav ja abistav ning põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

 • Lastevanemate teavitamine lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorraldusest
 • Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel
 • Lastevanemate ootuste ja rahulolu välja selgitamine
 • Laste arenguvestlused
 • Lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes
 • Hoolekogu tegevus

ERIVAJADUSTEGA LASTE TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS

 Tallinna Padriku Lasteaias lähtume erivajaduste määratlemisel lapse

võimetest
 • tavapärasest andekamad lapsed
 • õpiraskustega lapsed
terviseseisundist
 • terviserikkega lapsed
 • allergilised lapsed
 • kõneravi vajavad  lapsed
keelelisest ja kultuurilisest taustast
 • muukeelsed lapsed
 • erineva kultuuritaustaga lapsed
isiksuseomadustest tingitud arenguvajadustest
 • üliaktiived lapsed
 • aeglased lapsed
 • vasakukäelised lapsed

Erivajadustega laste toetamiseks teeme muudatusi  ja kohandusi

lapse kasvukeskkonnas
 • mängu- ja õppevahendid
 • ruumid
 • õppe- ja kasvatusmeetodid
rühma tegevuskavas
 

TERVISEEDENDUS

Lasteaia õppekavas kajastuvad terviseõpetuse- ja kasvatuse eesmärgid ja tegevused, mille rakendamisel osaleb kogu personal koostöös lapsevanematega:

 • üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid
 • sõprus ja abivalmidus
 • hoolivus, turvalisus ja tähelepanelikkus
 • suhtumine erinevustesse
 • tervise väärtustamine
 • hammaste tervis
 • tervislik toitumine
 • inimkeha tundmine
 • ohutus ja turvalisus
Lasteaia aasta tegevuskavas on planeeritud tervist edendavad üritused ja tegevused:
 •  mängu, õuesõppe, liikumise ja meeskonnatöö tulemusena kujunevad lapsel tervislikud eluviisid
 • laste spordipäevad sügisel ja kevadel
 • laste jalutuskäigud loodusrajal
 • laste ja personali tervisepäevad (sügisene perepäev, vastlapäev, kevadine tervisepäev)
 • personali esmaabi ja tuleohutuse ühiskoolitused
 • pedagoogide omavalmistatud õppemängud tervise teemadel
 • on planeeritud meetmed ohutu keskkonna tagamiseks
 1. Pedagoogid analüüsivad laste arengut ja annavad regulaarselt tagasisidet vanematele. Toetatakse erivajadustega laste arengut koostöös lapsevanemate ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistidega.
 2. Koostöös lastevanemate tagatakse laste sujuv üleminek kooli.
 3. Lasteaia kõik rühmad on liitunud „Kiusamisest vabaks“ programmiga.
 4. Lasteaias tegutsevad erinevad huviringid (jalgpall, tantsustuudio, üldkehaline ettevalmistus).

Viimati muudetud 21.03.2024