Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Laps läheb kooli

  • Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §16 lg5 ja PGS §9 lg2  väljastab lasteaed õppekava läbinud  koolikohustuslikus eas lapsele koolivalmiduskaardi.
  •  Koolivalmiduskaart vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks väljastatakse paberkandjal vanemale allkirja vastu. Teine eksemplar säilitatakse lasteaias elektrooniliselt.
  •  Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.
  •  Koolivalmiduskaart lähtub konkreetsest lapsest, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning annab soovitusi edaspidiseks.
  •  Koolivalmiduskaart väljastatakse vanemale hiljemalt lapse lasteaia lõpetamise aasta 20.augustiks.
  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi panna kooli koolikohustuslikust east nooremat last väljastab lasteaed hinnangu tema lapse koolivalmiduse kohta hiljemalt käimasoleva aasta 1.maiks.
  •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi koolikohustuse täitmise algust edasi lükata koostavad pedagoogid lapse kohta iseloomustuse esitamiseks nõustamiskomisjonile.

 

Abiks koolimineva lapse vanematele 

Millal algab koolikohustus?

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Kuidas minu laps saab õppekoha esimesse klassi?

Selleks tuleb Tallinna Haridusametile esitada taotlus, mille alusel haridusamet määrab lapsele elukohajärgse kooli ning teavitab sellest lapsevanemat.

Millal ma taotluse esitada saan?

Elukohajärgse kooli taotluse vastuvõtt esimesse klassi astujatele toimub 1.-15. märtsini.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saab esitada veebikeskkonnas eKool või paberkandjal Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a III korrus). eKooli pääseb internetipanga või Eesti portaali kaudu.

Viimati muudetud 06.10.2022