Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.
Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.
Erivajadusega lapse, sealhulgas andeka lapse, arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.  Töö eesmärk on lapse arengu igakülgne toetamine.

Tallinna Paekaare Lasteaias on loodud sobitusrühm arenguliste erivajadustega laste jaoks. Sobitusrühma võetakse erivajadustega laps vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel (§ 6.6), neile koostatakse individuaalne arenduskava (IAK). Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest on sobitusrühmas laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadustega laps täidab kolm kohta

(§ 7.3). Sobitusrühmas on erivajadustega lapsed koos eakohaselt arenenud lastega.

1. Erivajaduste märkamine
1.1. Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides. Kaardistamine ja tähelepanekud fikseeritakse Eliisis ja lapse erivajaduste märkamisel antakse tagasiside lapsevanemale.
1.2. Logopeed kontrollib uue õppeaasta alguses 3-7 aastaste laste kõnet, määratleb kõnepuude ja esitab kõnekorrektsiooni vajavate laste nimekirja direktorile kinnitamiseks. Logopeed informeerib lapsevanemaid, rühma õpetajaid ja teeb sissekande logopeedi päevikusse.
2. Erivajadustega laste arengu toetamise korraldus ja tugiteenuste rakendamine
2.1 Erivajadustega lapsega tehtav töö lähtub konkreetse lapse erivajadustest ja arengutasemest. Sellest lähtuvalt viiakse läbi rühma nädalakava alusel kohandatud tegevusi (lihtsustatud või keerulisemad ülesanded) või individuaalseid tegevusi. Vajaduse korral koostatakse meeskonna poolt individuaalne arenduskava (IAK).
2.2. Individuaalse arenduskava koostamine on meeskonnatöö, mida koordineerib õppealajuhataja. Meeskonna moodustavad rühmaõpetajad, õpetaja abi, lasteaia logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, keeleõpetaja ja lapsevanemad.
2.2.1. Meeskonnatööna hinnatakse lapse olemasolevaid oskusi ja erivajadust. Sõnastatakse ühised tegevuseesmärgid ja tegevused. Vajadusel tehakse muudatusi lapse kasvukeskkonnas.
 2.2.2. Meeskonnatööna koostatakse individuaalne arenduskava (IAK) lapse arengu toetamiseks kindlaks ajavahemikuks. IAK tutvustatakse lapsevanemale ja selle allkirjastavad kõik osapooled. Perioodi lõpus tuleb meeskond uuesti kokku, tehakse kokkuvõte IAK rakendamisest ja seatakse vajadusel uued eesmärgid ja tegevused.
IAK koosneb järgnevatest osadest:
  • Üldandmed lapse kohta: lapse nimi, sünniaeg, kodune keel, lapse vanus, rühma astumise kuupäev, lapse erivajadus ja soovitused nõustamiskomisjonilt, rakendamise aeg.
  • Üldiseloomustus: õpetajad kirjeldavad lapse mänguoskust, suhtlemist ja  sotsiaalseid oskusi, enesekohaseid oskusi, üld- ja peenmotoorikat, keelt ja kõnet, tunnetustegevust, õpioskusi.
  • Tigimused/võimalused lapse arengu toetamiseks (rühma kasvu- ka õppekeskkonda, tugimeeskonna tegevused.
  • Arenduskava üldeesmärgid: lapse erivajadusest tulenevalt lepitakse kokku arendusvaldkonnad ja eesmärgid. Igale eesmärgile tuuakse välja oskused ja tegevused, selleks vajaminevad vahendid.
    2.3. Logopeedilist abi vajavate lastega viib lasteaia logopeed läbi individuaalseid kõneravi tunde.
    2.4. Koostöö lasteaia pidajaga (erispetsialistide palkamine, tugiisik jne).

3. Lastevanemate nõustamine
3.1.Vastavalt lapse arengu jälgimisel saadud tulemusele ja lapsevanemale antud tagasisidele võivad õpetajad teha lapsevanemale ettepaneku pöörduda erispetsialistide või nõustamiskomisjoni poole, et saada soovitusi lapse arengu paremaks toetamiseks. Spetsialistidelt saadud kirjalikku kokkuvõtet lapse hetketasemest ja soovitusi õpetajale arendustegevuseks, hoitakse konfidentsiaalsena asjasse puutuvate inimeste vahel.
3.2. Pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengut puudutavatel teemadel (individuaalsed vestlused, arenguvestlus, koolituste ja kirjanduse soovitamine) ja kaasavad lapse arengut toetavatesse tegevustesse.
3.3. Lasteaia logopeed nõustab lapsevanemaid lapse keele ja kõne arengu seaduspärasustest ja kõnepuuetest.

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024