Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

TALLINNA PAEKAARE LASTEAIA ANDMEKAITSE KORD

Tallinna Paekaare Lasteaed

Reg.kood: 75017165

13621 Tallinn Pae  51

e-mail: [email protected]

tel. 5064675, 6333137

Tallinna Paekaare lasteaed juhindub oma isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus osa dokumentidest ja teabest avalikustada või teha muul viisil kättesaadavaks

Eesmärgid.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine  ja  õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine. Teenuste pakkumisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Tulenevalt õigusaktidest ja seadustest töötleme:

 • Andmed laste kohta
 • Andmed töötajate kohta
 • Andmed lapsevanemate kohta

Andmete töötlemise õiguslikud alused:

 • Lepingute täitmine- töölepingud, majanduslepingud
 • Juriidilised kohustused- raamatupidamisega seotud andmetöötlus
 • Avaliku ülesande täitmine-KLS seadusest ja lasteaedadele kohaldavatest õigusaktidest tulenevad ülesanded
 • Nõusolek - nõusoleku vorm ja andmekaitsetingimused (Lisa nr 1)

Haridusteenuste osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuse haldamise  infosüsteemi ELIIS.

Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil www.eliis.eu

Kirjad registreeritakse POSTIPOISS avalik moodul dokumendiregistris http://dhs.tallinn.ee/atp/ nii sissetulnud kui ka väljasaadetud kirjad

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused ja seda on vaja õppe- ja kasvatustegevuse tugiteenuse osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infot. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväiteid. Kandidaatide värbamist korraldab lasteasutuse direktor või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele , kes konkreetses  värbamis -ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud infot konfidentsiaalsena (esitatud dokumendid).

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.

Mittevalituks  osutunud kandidaatide andmed säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluse lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta) Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kandideerinu nõusolekul  säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul. Praktikale kandideerijal kehtivad samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lapsevanema õigused.

Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, selleks tuleb esitada lapsevanemal lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise  nõusoleku ta tagasi võttis. Eelnevad andmed säilitatakse  nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu(nt aastaraamat)või kui vanem seda ei nõua. Eriliigilisi andmeid  ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtuni või ajani, kui laps on lasteaia nimekirjas. Pärast seda andmed kustutatakse.

Õigus tutvuda enda andmetega

Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest § 19 on igal isikul õigus saada teada, milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud, millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse ning millistele isikutele  või süütustele on tema isikuandmeid edastatud. Enda andmete töötlemise kohta on võimalik saada informatsiooni või tutvuda  andmetega

 • Pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole
 • Esitada kirjalik taotlus (e-post või eesti post)
 • Taotleda teabenõude korras dokumentide väljastamist   (avaliku teabe Seadus § 14)
 • Tutvuda isikuandmeid sisaldava dokumentidega lasteaias kohapeal

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaia andmeid avalikustatakse (koduleht, dokumendiregister). Kinnisele keskkonnale pääseb ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaiatöötajatele ja teistele sama grupi lastevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Lapse eriliigilised andmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Selliseid andmeid hoitakse paberil ja selleks ettenähtud kohas (lukustatud kapp, direktori kabinet).

Lähtuvalt lasteaia kodukorrast ja laste turvalisusest vormistab lapsevanem dokumendi, kus on välja toodud isikud, kes on lubatud lasteaiast ära viima last ja kinnitab selle oma allkirjaga (Lisa nr 2).

Lasteaia andmekaitse  kontaktisik on Tallinna Paekaare Lasteaia direktor Piret Kütt, kelle poole pöörduda andmekaitse  küsimustega ja nende õiguste realiseerimisega.

E-post: [email protected]

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

 

 

 

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, majandusjuhataja

e-post: kati.tiryaki [ät] paekaarela.edu.ee        

Viimati muudetud 21.02.2024