Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Paekaare Lasteaia lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb: vanema poolt kaetavaks osaks ja toidurahaks.

 Vabastus munitsipaallasteaia kohatasust

Osaline kohatasuvabastus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (470 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;


Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 

100-protsendiline kohatasuvabastus 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

 

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) maksumus.

  • Koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot.
  • Ujulaga lasteaedades ujumisperioodil (september-mai) on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks alates 1. jaanuarist 2020 kuus 78,26 eurot.

Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Kohatasu vähendamise avaldused tuleb esitada lasteaia direktorile iga kolme kuu tagant.

 

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias

Alates 1. septembrist 2017 on Tallinna munitsipaallasteaedades käivatele Tallinna lastele lasteaiatoit tasuta .

Alates 19.12.2018 osutab meie lasteaias toitlustusteenust Aiaotsa Hulgi OÜ. Toidupäeva maksumus sõimerühmas on 1,80 eurot ning aiarühmas 2,00 eurot.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.


Arve tasumata jätmine

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Iseteenindus-keskkonnas saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitusi. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ning saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

Lasteaiatasu on vaja maksta iga kuu hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

 

 

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee        

Viimati muudetud 30.07.2020