Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia kodukord

01.04.2019

Üldsätted

1.1. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.2. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4 Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise-, psühhosotsiaalse- ja vaimse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist. Lasteaia kontakttelefoni numbrid on  Invaliidi 5  6461459, Liivalaia 7 (A korpus) 6461449  ja (B korpus) 6463095.

2.2 Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub, puudub või  tuleb punktis 2.1 nimetatud ajast hiljem lasteaeda.

2.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele, kellest on taasesitatavas vormis eelnevalt rühma töötajat teavitatud.  

2.5. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

3.2.Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.3. Lasteasutusse ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (-häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.5. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (-rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeedihaigele lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.7. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, ühekordsed taskurätikud ja  vahetuspesu.

3.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9. Lapse õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile nagu näiteks pikki nööre, üleriietel pikki salle, mis võivad ohtlikke olukordi tekitada.

3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12.  Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse saamise korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õuealal.

Turvalisuse  tagamine

4.1. Lastele on seatud lasteasutuse hoonest ja territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga (luba taasesitatavas vormis).

4.2. Võõrastel isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud. Lasteaia territoorium on aiaga piiratud ning väravad riiviga suletavad. Lasteaia hoonesse sissepääsu eelduseks on, et  täiskasvanu annab uksekella, teavitab oma tuleku põhjuse (nt nimetab lapse nime, kes lasteaeda tuleb või kella järgi tullakse), mispeale avatakse fonolukk hoonesse sisenemiseks. 

4.3. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas seadusest tulenev ja sellega ettenähtud arv täiskasvanuid.

4.4. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavatele transpordivahenditele ja lasteaia töötajate sõidukitele, millele on antud vastav luba.

4.5 Lasteasutuse siseruumides on keelatud kasutada lahtist tuld.

4.6. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jooksu- või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on  kaasas kiiver (ohutuse eesmärgil ei ole lubatud kasutada jalgrattaid).

4.7. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

4.8. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.9. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.10. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos seadusest  tulenev ja sellega ettenähtud arv täiskasvanuid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega siseruumidesse, siis tagab õue jäänud laste turvalisuse õuealal teine rühma/lasteasutuse töötaja.

4.10.1. Lasteaia personal on sõnastanud õueala kasutamisega seatud ootused nii mängivale lapsele kui ka täiskasvanule (Lisa1).

4.11. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel, järgitakse isikuandmete kaitse seadust. Lapsevanem  allkirjastab isikuandmete töötlemise nõusoleku dokumendi ja lasteaed lähtub antud dokumendis toodust. Dokumendiga saab tutvuda lasteaia kodulehel


 Lisa 1

Tallinna Päikesejänku Lasteaia personal on sõnastanud ootused, mis kehtivad lasteaia õuealal mängivale lapsele ja täiskasvanule. Meeles tuleb pidada, et õueala atraktsioonid on mõeldud kasutamiseks koolieelses eas lastele! Lasteaia õuealale tulles ja minnes suletakse alati enda järel värav!

Tallinna Päikesejänku Lasteaia personali ja kogukonna ootused lasteaia õuealal mängivale lapsele ja täiskasvanule. Ootuste sõnastus lähtub lapse vaatepunktist:

  1.  Õuealal mängides on minuga alati kaasas täiskasvanu.
  2. Lasteaia õuealal olevaid vahendeid kasutan otstarbekalt - kiiged on kiikumiseks, liumäed liu laskmiseks, ronilad ronimiseks jmt. Atraktsioonide kasutamisel arvestan oma oskuste ja kogemustega.
  3.  Redelil ronides peavad mul jalas olema ronimiseks sobivad jalanõud.
  4. Ma ei mängi ronimisredelite all ja peal mänguasjadega.
  5. Liivakasti mänguasjadega mängin ainult liivakastis.
  6. Hoian õueala puhtana. Prügi panen prügikasti.
  7. Õuealal kasvavad puud pakuvad varju, põõsad ja lilled silmailu. Ma ei murra neid.
  8. Õuealal mängides arvestan teistega, olen sõbralik ja viisakas.
  9. Enne õuealalt lahkumist koristan mänguasjad kokku ja panen need selleks ette nähtud kohtadele.

Viimati muudetud 21.02.2024