Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paldiski mnt, Merimetsa tee ja Hipodroomi tänava rekonstrueerimine

Paldiski mnt, Merimetsa tee ja Hipodroomi tänava rekonstrueerimine

pealtvaade madalamalt.jpg


Paldiski mnt, Merimetsa tee ja Hipodroomi tänava projekti avalik tutvustus  toimus 18.10.2023 Kristiine Linnaosa Valitsuses.


Hipodroomi tn, Merimetsa tn ja Paldiski mnt rekonstrueerimise koondplaan

Tingmärgid

Paldiski mnt rekonstrueerimine

Pealtvaade.jpg

Projekti eesmärgiks on koostada Paldiski maantee rekonstrueerimise lahendus alates Mooni tänavast kuni Mustamäe tee- Endla tn- Paldiski mnt ristmikuni, mille tulemusel luuakse turvalisem ja mugavam linnaruum kõigile liiklejatele. Projekteerimise aluseks on Tallinna Strateegiakseskuse poolt edastatud lähtekohad ning eskiislahendus, samuti on pidevalt tehtud koostööd Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ning kõigi võrguvaldajatega. Projekti tellijaks on Hipodroomi kvartali arendaja.

Projekti üldkirjeldus

Lae alla PDF

Rekonstrueerimise tulemusel luuakse uued kõnniteed, rattateed ja sõiduteed, uuendatakse ühistranspordi peatused mõlemal suunal, säilitatakse olemasolevat kõrghaljastust täiendades seda uue madal- ja kõrghaljastusega, uuendatakse tänavavalgustuse lahendust, trolli kontaktliinide lahendust ja maa-aluseid tehnovõrke. Ühisvoolne kanalisatsioon asendatakse lahkvoolse kanalisatsiooniga, ehitatakse välja sajuvee kanalisatsioon ja reovee kanalisatsioon. Rekonstrueeritakse gaasitorustikud, osaliselt tõstetakse ringi sidekanalisatsioon ning valguskaabel, nähakse ette 
täiendavad kaitsemeetmed olemasolevatele kaugkütte torustikele ja elektrikaablitele.

Tallinna tänavate liigituse alusel on Palidiski maantee magistraal – põhitänav. Projektala piirkiiruseks on valitud 50km/h. 

Tänavaruum

Linna sisenev suund:
Kesklinna sõidusuunda on projekteeritud kaks läbivat sõidurada autodele ning Mineraali tn ristmikust algav ühistranspordirada. Tänava ristlõikes on sõidurajad projekteeritud laiusega 3,00-3,50m. Ohutusribade laiuseks on projekteeritud valdavalt 0,25 meetrit. Võrreldes olemasoleva olukorraga on sõidukitele keelatud kõnniteel ja sõiduteel parkimine. Juurdepääs perspektiivsele Hipodroomi tänavale Kesklinna sõidusuunalt on planeeritud olemasoleva tagasipöördega, vahetult enne Mooni tänavat. Otse vasakpöördeks, Paldiski maanteelt perspektiivsele Hipodroomi tänavale, puudub vastavalt liiklusuuringule vajalik ruum sellise vasakpöörde projekteerimiseks, mis ei takistaks Kesklinna ja PõhjaTallinna suunalist liiklust.

Linnast väljuv suund:
Mustamäe sõidusuunal vahemikus Mooni tn – Hipodroomi peatus on projekteeritud 2 läbivat sõidurada autodele ning ühistranspordirada. Tänava ristlõikes on sõidurajad projekteeritud laiusega 3,00-3,50m. Ohutusribade laiuseks on projekteeritud valdavalt 0,25 meetrit. Hipodroomi peatuse tasku, mis paikneb ühistranspordirajal, on projekteeritud 3,5 m laiusena.

Pärast peatust hargneb Paldiski maantee kaheks: Mustamäe suund ja Haabersti suund. Hargnemise hetkel on mõlemal suunal 2 sõidurada, millest üks on ühistranspordile. Pärast kergliiklejate foori lisandub mõlemal suunale üks sõidurada. Linnast väljuval suunal on projekteeritud kõnnitee minimaalse laiusega 2,5 m ning kahesuunaline rattatee laiusega 2,5 m.

Maastikuarhitektuurne lahendus ja väikevormid

Projektlahendusega muudetakse tänavaruumi olulises mahus, muutuvad ühistranspordipeatused, lisanduvad mahasõidud uutesse elamukvartalitesse ning Hipodroomi võistlusraja asemele kerkib aktiivsete fassaadidega äri- ja elukondlik hoonestus.

Paldiski maantee linnast väljuva suuna tänavaruumi atmosfääri kujundab otseselt kavandatav promenaad (K-Projekt AS töö nr 20034), mis suubub Paldiski mnt ja Merimetsa tee ristmikule. Kivisillutis laieneb promenaadilt tänavale ja jätkab sealseid laotiste mustreid. Kujundatud on eraldi liikumisruum jalgratturitele ja jalakäijatele ning küllaltki laiad haljasalad aitavad jalutajaid puhverdada muust liiklusest. Samuti on siinse tänavapoole välimööbel otseselt tuletatud promenaadi projektis valitud väikevormide paletist, et siduda tänavaruum promenaadiga paremini kokku.

Linna sisenevale suunale kavandatud uus Hipodroomi ühistranspordipeatus on sisustatud linnamööbli ja konteinerhaljastusega, võimalusel on kavandatud ka tänavapuid. Uut tänavahaljastust on projekteeritud Lille ja Hipodroomi bussipeatuste vahelisele lõigule, kus jalakäijat hakkab sõiduteest eraldama mitmerindeline haljasriba. Hooajalistele ilutaimedele on kavandatud lihtsa alt kitseneva disainiga metallkonteinerid, mis paigutatakse tänaval kohtadesse, kuhu maaga ühendatud haljastust ei ole võimalik rajada.

Kahe sõidusuuna vahele jäävate läänepärnade ridadesse tekkivatesse pikematesse tühimikesse on kavandatud vaheleistutused uute läänepärnadega, et oleks tagatud allee järelkasv. Samuti on kavandatud puude alusesse murusse suuremahulised kevadiste sibullillede istutused, et anda mõjus värvilaik varakevadisel ajal, kui puud veel lehtinud ei ole. Projektiga kavandatakse ka perspektiivsed tänavapuud kohtadesse, kus täna veel asuvad trollibusside kontaktliinid ja -mastid.

Ühistranspordi ootekodade tüübid on valitud koostöös linnaga. Ootekodadena kasutatakse JC Decaux poolt arendatud tooteid.

Tänavavalgustus

Projektiga lahendatakse sõidu-, ratta- ja kõnniteede, ülekäiguradade ja bussipeatuste valgustus.

Projekteeritud valgustid ja valgustite valgustemperatuurid on valitud Paldiski mnt välisvalguslahenduse projekti põhjal. Projektis kasutatavate valgustite eesmärk on tagada mitme projekti, Haabersti liiklussõlm ja Paldiski mnt ning perspektiivis kogu Tallinna linna ühtne valguslahendus. Projekteeritud valgustite võimsused ja nendes kasutatavad läätsed kajastuvad valgusarvutustes.

Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge), v.a. ülekäiguradade valgustid.

Tänavavalgustid paigaldatakse uutele mastidele kõrgusega 10m. Kõnnitee valgustid paigaldatakse mastidele kõrgusega 6m. Ülekäiguraja valgustid paigaldatakse võimalusel olemasolevatele valgusmastidele, liiklusportaalidele ja konsoolidele, teistes kohtades tüüpsetele koonilistele metallmastidele kõrgusega 6m.

Asendiplaanid

20031_Paldiski_mnt_asend.pdf 
20031_Paldiski_mnt_liiklus.pdf 
20031_Paldiski_mnt_liiklus_ortofoto.pdf

Visuaalid

Jalgrattatee.jpg
Pealtvaade.jpg
Vaade kesklinna poolt.jpg
Vaade Mustamäe tee poolt.jpg
Ühistranspordi peatus linna suunal.jpg
Ühistranspordi peatused linnast väljuval suunal.jpg

Merimetsa tee rekontrueerimine 

1 Merimetsa tee ja Padiski mnt ristmik.jpg

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Merimetsa tee tänav alates Paldiski mnt tänavast Hipodroomiga külgneval alal. Rekonstrueerimisprojekti koostamisel on aluseks võetud detailplaneering. Ehitusprojekti koostamise käigus on lahendatud sõidu- ja jalgteed, tänavahaljastus, tänavavalgustus. Lisaks on projekteeritud uued veetorustikud, reoveekanalisatsiooni isevoolsed torud, sademevee torustikud, dreenitorustik, kaugküttetorustik, sidekanalisatsioon ning olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja vajadusel ümber tõstmine. 

Projekti üldkirjeldus 

Lae alla PDF
Merimetsa tee tänava olemasolev olukord
Merimetsa tee on kahesuunalisega liiklusega tupiktänav. Olemasoleva olukorra järgi kehtib tänaval õueala reeglid ning jalakäijaid autoliiklusest eraldatud ei ole (puuduvad kõnniteed). Vastavalt olukorrale puuduvad tänaval sõiduautodele mõeldud parkimiskohad, valdavalt pargitakse sõidukeid projekti kirde-poolsel teeäärel. Merimetsa teega ristuvad kõrval kinnistutele viivad mahasõidud, mis projekti realiseerimisel rekonstrueeritakse. Sõiduteel puuduvad nõuetekohased kalded ning sajuveed juhitakse immutamiseks haljasalale.

Merimetsa tee tänava tänavaruum
Asendiplaani koostamise aluseks on detailplaneering, külgnevad perspektiivsed ehitusprojektid ning olemasolev olukord. Tänav on paigutatud kinnistupiire ning olemasolevat teekoridori arvestades. Mõlemal pool tänavat on projekteeritud kõnniteed, rattateed (ühesuunalised) ja sõiduautodele mõeldud parkimistaskud.

Tänavale on projekteeritud võimalikult palju kõrghaljastust, millega on liigendatud ka parkimiskohti. Projekteerimisel on võimalikult suurel määral arvestatud olemasoleva haljastuse säilitamisega.

Tallinna tänavate liigituse alusel on Merimetsa tee juurdepääsutee – kõrvaltänav. Tänava projektkiiruseks on valitud 40km/h, mis vastab kõrvaltänavale.

Sõiduteed on projekteeritud asfaltbetoonkatendiga. Sõidutee on valdavalt 6 m lai, laius on erandlikult projekteeritud erinevalt kohtades, kus uus lahendus tuleb siduda olemasoleva olukorraga. Sõidurajad on 2,75 m laiused Äärekivide ette on projekteeritud ohutusriba laiusega 0,25 m.

Liikluse rahustamiseks on projekteeritud Merimetsa tee algusesse ja lõppu saared ning saarte vahele 2 künnist.

Kõnniteed on projekteeritud 2,5 m ja rattateed 1,75 m laiustena. Tagamaks jalgratturite ohutust on rattatee projekteeritud sõiduteest vähemalt 1 m kaugusele ning parkimiskohtade vahetus läheduses 0,75 m kaugusele.

Tänavahaljastus ja -inventar

Merimetsa tee kaguosas on ülekaalus haljastuslikult väärtuslikud ja olulised pikaealiste puuliikide (sanglepp, h.vaher, h.tamm) isendid. Põõsarinne Merimetsa tee servas sisuliselt puudub. Merimetsa tee tänavahaljastuse kujunduslik lahendus näeb ette tänava kahepoolse haljastamise erinevate puu- ja põõsaliikidega, et tekiks hubane tänavaruum. Välditud on üheliigiliste alleede tekitamist – seevastu on kasutatud erineva võra kuju ja suurusega puid vastavalt kasvukoha tulevastele valgustingimustele. Linnainventar järgib kogu kvartali maastikukujunduslikke põhimõtteid ning valitud on sarnase vormikeelega välimööbel, nagu Merimetsa tee 2 aadressiga promenaadil (K-Projekt AS töö nr 20034 Hipodroomi kvartali promenaad).

Tänavavalgustus
Projektiga sõidu-, ratta- ja kõnniteede ja ülekäiguradade valgustus. Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge), v.a. ülekäiguradade valgustid.

Asendiplaanid

Merimetsa tee_asendiplaan_0.pdf 
Merimetsa tee_liiklus_0.pdf

Visuaalid

1 Merimetsa tee ja Padiski mnt ristmik_0.jpg
2 Merimetsa tee ja Padiski mnt ristmik.jpg
3 Merimetsa tee suunaga Padiski mnt ristmik.jpg
4 Merimetsa tee suunaga Padiski mnt ristmik.jpg

Hipodroomi tänava rekonstrueerimine

Hipodroomi tn nurk.jpg

Projekteerimise aluseks on K-Projekt AS poolt koostatud Paldiski mnt 50 ja lähiala detailplaneering, töö nr 07134 ning Hipodroomi kvartali arendusegea seotud naaberprojektid. Projekteerimise käigus on koostööd tehtud Tallinna linna erinvate ametitega ning kõigi võrguvaldajatega. Projekti tellijaks on Hipodroomi kvartali arendaja. Käesoleva projektiga lahendatakse Hipodroomi tn teedeehituslik osa , s.h. liikluskorraldus, vertikaalplaneerimine; haljastuse lahendus; sademevee kanalisatsioon; tänavavalgustus; 
sidekanalisatsioon; veetorustik; reovee kanalisatsioon ja kaugkütte torustik.

Projekti üldkirjeldus

Lae alla PDF
Tänavaruum
Tänav on paigutatud kinnistupiire arvestades. Mõlemal pool tänavat on projekteeritud kõnniteed ja parkimistaskud. Tänavale on projekteeritud võimalikult palju kõrghaljastust, millega on liigendatud ka parkimiskohti.

Sõidurajad on projekteeritud 3 – 3.25 m laiustena. Äärekivide ette on projekteeritud ohutusriba laiusega 0.25 m. Kinnistule sissesõidud on lahendatud kõnnitee tasapinnas ning sõidutee poolele on projekteeritud künnised. Liikluse rahustamiseks on projekteeritud künnis ülekäigurajale, ohutussaared ning tõstetud ristmik perspektiivse Ädala tänava piirkonda. Kõnniteed ja kergliiklustee on projekteeritud vähemalt 3m laiusega, Betoonkiviga kõnnitee valdavalt 4m lai.

Maastikuarhitektuurne lahendus
Hipodroomi tänavahaljastuse kujunduslik lahendus näeb ette tänava kahepoolse haljastamise erinevate puu- ja põõsaliikidega, et tekiks hubane tänavaruum. Välditud on üheliigiliste alleede tekitamist – seevastu on kasutatud erineva võra kuju ja suurusega puid vastavalt kasvukoha tulevastele valgustingimustele. Kõnniteedele on projekteeritud lihtsa selge vormiga seljatugedega pinke, mida saab paigutada piki teed või vastamisi seljatugedega, et pinke saaks kasutada mõlemalt poolt.

TänavavalgustusProjekteeritud valgustid ja valgustite valgustemperatuurid on valitud Hipodroomi tn välisvalguslahenduse projekti põhjal.

Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge), v.a. ülekäiguradade valgustid.

Tänavavalgustid paigaldatakse uutele mastidele kõrgusega 10m. Kõnnitee valgustid paigaldatakse mastidele kõrgusega 6m. Ülekäiguraja valgustid paigaldatakse võimalusel olemasolevatele valgusmastidele, liiklusportaalidele ja konsoolidele, teistes kohtades tüüpsetele koonilistele metallmastidele kõrgusega 6m.

Asendiplaanid

20032_Hipodroomi_tn_asend.pdf 
20032_Hipodroomi_tn_liiklus.pdf

Visuaalid

Hipodroomi tn nurk_0.jpg
Hipodroomi tn.jpg
Vaade Hipodroomi tn-lt Paldiski mnt poole.jpg 

Viimati muudetud 19.10.2023