Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Töö erivajadustega lastega

Erivajadustega lapsed, sealhulgas andekad lapsed, vajavad teistest eakohaselt arenenud lastest erinevat kohtlemist. Oma arengupotentsiaalide realiseerimiseks vajavad nad kasvukeskkonna kohandamist, diferentseeritud kasvatust ja oskuslikku juhendamist.

Tallinna Pallasti lasteaias püstitatakse andekatele lastele igal sügisel vastavalt nende annetele ja küpsusastmele diferentseeritud arengueesmargid, mille täitumist kontrollitakse kevadel.

Lapse esmakordsel lasteaeda tulemisel vaatlevad õpetajad korduvalt lapse käitumist erinevates tingimustes ja tegevustes.  Õpetajad koostavad iga õppeaasta alguses (septembris) igale erivajadustega lapsele individuaalse arenduskava, kus on välja toodud lapse arengutase ja kognitiivse, motoorse, sotsiaalse, eneseteenindamise ning kõne arendamise ülesanded. Lapsevanemad tutvuvad ja allkirjastavad lapse individuaalse arenduskava.

Kevadel (aprillis) hinnatakse erivajadustega lapse individuaalse arenduskava eesmärkide täitumist ja viiakse läbi arenguvestlus lapsevanematega, kus analüüsitakse tulemusi ja arutatakse lapse arendamise uusi ülesandeid ning 6-aastastel koolikohustuse edasilükkamise vajalikkust. Lapsega, kellel on nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuse täitmine edasi lükatud, tehakse individuaalset tööd individuaalse õppeplaani alusel.

Erivajadustega lapse toetamine on meeskonnatöö, kuhu on kaasatud rühma õpetajad, õpetaja abi, logopeed ning muusikaõpetaja. Logopeedilist abi vajavatele lastele on kättesaadav kõneravi, mis toimub kaks korda nädalas. Lapsevanematele on tagatud logopeediline nõustamine. Logopeed soovitab lapsevanematele ja õpetajatele õppevahendeid, harjutusi ja mänge, et õpitud materjali kinnistada. Muusikaõpetajaga arutatakse läbi materjali raskusaste, milliste laulude/luuletuste, tantsude ja harjutustega erivajadustega lapsed hakkama saavad. Erivajadustega lastega toimub töö vastavalt laste arengule põhiliselt individuaalselt ja alagruppides. Lapsevanematele on tagatud õpetajate igakülgne nõustamine ja abi.

Viimati muudetud 24.09.2021