Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Esmärgid 2021-2022

Õppeaasta teemaks: MÕK – Tallinna Pallasti Lasteaia muutunud õpikäsitlus - Me Õpime Kogedes

Õppeaasta suunad: heaolu, keskkond – õuesõpe, projektiõpe, keeleõpe

Õppeaasta eesmärgid:

  • Koostöös lastevanematega on lasteaias loodud keskkond lapse heaolu toetamiseks ja tugevdamiseks. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud (Eesti lastekaitseseadus LasteKS § 4).
  • Õueala kui õpiruumi kasutatakse aktiivselt ja teadlikult, luues  aktiivõppemeetodite rakendamiseks mitmekülgseid võimalusi. Kasutatavad avastus- ja õuesõpe toetavad lapse iseseisvust ja algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti, sotsiaalseid oskusi ning lapse tervise edendamist. Õuesõppe kaudu laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid, hoolib loodus- ja kultuurikeskkonnast ning tunneb rõõmu õues viibimisest
  • Lasteaia projektiõpe on põhinenud laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ja laste varasematel teadmistel, ning selle kaudu laps on kasvatatud iseseisvaks isiksuseks ning loominguliseks mõtlejaks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. Samuti on see ühisvastutusega ettevõtmine.
  • Keeleõpe lasteaias on lapse hariduse motiveeriv ja väärtuslik osa. Keele õpetamine arvestab lapse vajadusi ja tema vanusega seotud eripärasid ning paneb aluse hilisematele keeleõpingutele. Õpetatav keel on seotud ümbritseva maailmaga, seega õpikeskkond on loomulik ja autentne, toetab aktiivset ja kogemuste põhist õpet ning võimaldab kasutada keelt mitmesugustes toimingutes.

Viimati muudetud 24.09.2021