Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Pallasti Lasteaia kodukord

                                                                                                                                                               1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaia rühmad töötavad päevarežiimi ja päevakava alusel, mis vastavad laste ealistele ja psühholoogilistele omadustele.

2.2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.5. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.6. Vanem teavitab rühma õpetajat helistades telefonile 6210 780 hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.7. Pärast lapse pikemat  puudumist on vajalik kindlasti  helistada ja teatada telefonil 6210 780, et laps tuleb uuesti lasteaeda ning teda vaja arvestada toitlustamisel.

 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues. Laps peab olema värskes õhus iga päev vähemalt 4 tundi. Lasteaias on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga.

3.13. Talvel viibivad 3 kuni 7 aastased lapsed õues kuni 20 min, kui välistemperatuur ei ületa -20 C(üle -15 C tuulega), sõimerühma lapsed viibivad õues kuni – 10 C.

3.14. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva vastavalt traditsioonile. Sünnipäeva tähistamisest on vaja varem kokku leppida rühma õpetajaga. Lapsevanematel on keelatud kostitada teisi lapsi toiduainetega, millest ei ole varem direktorit või rühmaõpetajat teavitatud.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul.

4.6. Teiste laste turvalisuse huvides on lasteaias keelatud kasutada isiklikke jalgrattaid ja rulluiske. Palume mitte tuua lasteaeda isiklikke jalgrattaid, kuna lapsjalgratturid on sageli ohuks teistele lastele. Liikumine jalgrattaga on lubatud ainult lapsevanema järelevalve all ja vajaliku turvavarustuse olemasolul (kiiver, Põlve- ja küünarnukikaitsmed).

4.7. Lasteaias puudub võimalus laste kelkude hoidmiseks, millega nad tuuakse lasteaeda, sellepärast kasutatakse õues mängimise ajal kelke ja suuski, mida hoitakse lasteaia spordiinventari laos.

4.8. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.9. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.10. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.11. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.12. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.     

5. Koostöö

5.1. Lasteaed rõõmustab alati hea koostöö üle lapsevanematega, mis kindlustab lapsele kohanemise ja loob tema arenguks ohutu keskkonna.

5.2. Lapsevanematele on koostatud infostend, mis kajastab lasteaia tegevust ja aktuaalseid probleeme, sellega tuleb tutvuda pidevalt. Samuti pannakse selle stendi juurde laste tööd.

5.3. Lapsevanem saab vajalikku pedagoogilist nõu ja abi kõikidelt spetsialistidelt, õpetajatelt ja administratsioonilt kõikides lapse kasvatuse küsimustest. Vastuvõtuajad on teadetetahvlil.

5.4. Lapsele hea meeleolu kindlustamiseks ja tema arengu kindlustamiseks, peab lapsevanem iga päev suhtlema rühma õpetajaga, vahetades päevainformatsiooni.

5.5. Lapsevanemal on õigus võtta osa oma lapse õppeprogrammi korrigeerimisest märkides perekonna soove sõltuvalt lapse arengust. Süstemaatilisi arenguvestlusi korraldatakse mitte harvem, kui 1 kord aastas veebruaris-märtsis, seal tehakse kokkuvõtteid lapse õppekavas edasijõudmisest. Lisavestlused viiakse läbi uuele lapsele tema adaptsiooniperioodil.

5.6. Lapsevanemaga koostöö edendamiseks peetakse iga lapse kohta „Lapse arengumappi”, kus kajastatakse lapse isiksuse arengu tähtsamaid etappe. Seda mappi hoitakse lasteaias."Koolivalmiduse kaart" registreeritakse ja antakse vanemale enne lapse kooli minekul.

5.7. Lasteaia ruumides ja territooriumil on suitsetamine rangelt keelatud.

5.8. Igasuguste küsimuste, probleemide ja soovide korral palume pöörduda õpetaja, derektori või hoolekogu poole. Igasugused ettepanekud kodukorra muudatusteks on teretulnud.

6.  Muud

6.1. Arve lasteaia teenuste eest tasumise kohta saadetakse ainult elektronposti aadressile hiljemalt 12 kuupäevaks eelmise kuu kohta. Lapsevanem on kohustatud tasuma lapse toiduraha ja kohatasu hiljemalt 20 kuupäevaks jooksva kuu eest esitatud arve alusel.

6.2. Juhul kui lapsevanem ei tasu lasteaia teenuste eest õigeaegselt, 20 kuupäevaks, saadetakse talle meeldetuletus. Makseraskuste puhul peab lapsevanem koheselt pöörduma kirjaliku avaldusega direktori poole maksegraafiku kokku koostamiseks (vastasel juhul teenuse osutamine peatatakse ja laps ei saa tulla lasteaeda).

6.3. Direktor kustutab lapse lasteaia nimekirjast (27.12.2006 määrus nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“):

  • lapsevanema soovil avalduse alusel, kus on täpselt näidatud lahkumise kuupäev, mis esitatakse vähemalt 2 nädalat enne viimast lapse lasteaiast viibimise päeva;
  •  kui lapsevanemal on maksevõlgnevus rohkem kui 2 kuud.
  • Tallinna Haridusameti ettepanekul, kui Tallinnasse mitteregistreeritud lapse eest ei ole linnale 2 kuu jooksul määratud summad laekunud 2 kuu jooksul.

6.4. Lapsevanem on kohustatud ettenähtud summad tasuma enne lapse lasteaiast lahkumist.

6.5. Direktor kustutab lapse nimekirjast 3 päeva jooksul pärast lapse lahkumist.

Viimati muudetud 24.09.2021