Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pelguaia ühisaia ehitus ja jätkutegevused

Vaade 5.jpg

Mis on Pelgu ühisaed?

Pelgu ühisaed on oma olemuselt Pelgu kogukonnaaia edasiarendusprojekt. Ühisaia näol on tegemist Tallinna jaoks uudse kontseptsiooniga alaga, kus on kaasaegse kujundusega aiamaal loodud linnaelanikele veelgi paremad võimalused toitu kasvatada (standard kogukonna aiakast on 1x1m, ühisaia kontseptsiooniga on võimalik suuremal alal kasvatada aiasaadusi), vaba aega veeta, kogukonnasündmusi ning õuesõppe tunde korraldada. Kesk-Läänemereprogrammist rahastatava välisprojekti B.Green (CB910) raames on projekteeritud ühisaia maastikuarhitektuurne lahendus eelprojekti staadiumis ning ehitusluba on menetluses; väljatöötamisel on ühisaia toimimise mudel läbi teenusedisainimise protsessi.
 

Miks on Pelgu ühisaeda vaja?

Kohalike aktiivsete elanike eestvedamisel ja Tallinna linna toetusel loodi 2019. aastal Pelgulinna kogukonnaaed, mis asub Putukaväila lineaarpargi kulgemisjoonel. Pelguaed on kogukonnaaed, kus lähikonnas elavad inimesed kasvatavad peenrakastis omale meelepäraseid taimi ning aiasaadusi. Samuti toimuvad Pelguaias regulaarselt kogukondlikud üritused ja töötoad. Kogukonnaia tegevusi koordineerib MTÜ Pelguaed, kokku tegutseb aias üle 60 aiandushuvilise inimese. 

Maastikuarhitektuurse projekteerimise käigus on tihe koostöö olnud MTÜ Pelguaiaga. Pelguaia jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja rajada kommunikatsioonid, sh vesi ja elekter. Suured probleemid on turvalisusega - kuna ala pole piiratud, siis varastatakse saaki ja lõhutakse inventari. Ühisaia toimimise mudeli rakendamine annab hoogu teistele ühisaedade tekkimisele nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. Tallinna linnaaiandusega seotud õppepäevadel osaleb sageli inimesi väljastpoolt Tallinna, mis näitab et info järgi on huvi suur ja soov toimivaid praktikaid ka mujal rakendada.

Nõudlus linnaaedade üle on kasvavas trendis - igal aastal loodakse umbes kümme (10) uut linnaaeda, 2021. aastal oli linnaedu kokku 21, käesoleval aastal on see tõusnud 30ni. Kokku tegutseb hinnanguliselt tuhat (1000) aianduse huvilist Tallinna linnas. Paljudel kogukonnaaedadel on ootejärekorrad, nt Laagna aed, Põhjala aed, Pelguaed. Huvilisi on osades piirkondades rohkem kui jagub peenrakaste. Kasvupotentsiaal on suur linnaaianduse veelgi suuremaks laienemiseks.

Pelgu ühisaia loomise näol on tegemist Tallinna jaoks uudse kontseptsiooniga, kus on kaasaegse kujundusega aiamaal loodud linnaelanikele veelgi paremad võimalused toitu kasvatada, vaba aega veeta, kogukonnasündmusi ning õuesõppe tunde korraldada kohalikele elanikele kui ka kõigile teistele huvilistele. Projekti elluviimise järgitakse säästva arengu põhimõtteid, mis toetaks kogukonnaaia tegevusi, ja mille kogemusi saaks üle kanda mujale üle Tallinna ja Eesti.

 

Mis on projekti eesmärk?

Projekti peamiseks eesmärgiks on elluviimisel ehitatada välja terviklik, kaasaegse kujundusega, parima funktsionaalsusega, kompositsiooniliselt tasakaalustatud, säästva arengu põhimõtteid järgiv pilootlahendus, mis toetaks kogukonnaaia tegevusi, ja mille kogemusi saaks arvestades linnaaianduse populaarsust üle kanda mujale üle Tallinna ja Eesti. Selleks rajatakse maastikuarhitektuurse projekti järgi Pelgu ühisaed, mis koosneb kogukonna ühisalast ning peenrakastidest/aiamaast. Projekti kontseptsioon nii Tallinna linna kui Eesti mõistest unikaalne.
 

Millised tegevused projekti jooksul toimuvad?

Projekti tutvustus 

planeeritud: veebruari lõpp/märtsi algus 2023 (kuupäev täpsustub)

Tutvustame piirkonna elanikele, linnaaianduse huvilistele, praegustele Pelguaia aednikele ja laiemale üldsusele projekti tegevusi. Ühelt poolt Pelgu ühisaia planeeringut, selle ehituse protsessi ja tulevase kogukondliku linnaaia toimimise põhimõtteid. Teiselt, räägime täpsemalt toimuvatest üritustest ja nendes osalemise võimalustest.  Üritus toimub koostöös Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusega ja MTÜ-ga Pelguaed.

Linnaaianduse teemalehe loomine ja tutvustus

Töötame linnaaianduse valdkonna jaoks välja ühtse äratuntava visuaalse keele. Koondame ja struktureerime kogu olulise linnaaianduse ja kogukonnaaedade kohta käiva info eraldiseisvale veebilehele eesti, vene ja inglise keeles. Sealt leiab muuhulgas värske info juba toimetav linnaaednik kui ka inimene kes soovib aiaga liituda või ise uut kogukonnaaeda looma hakata. Pöörame tähelepanu info kättesaadavusele, selgele navigeerimisele ja hea kasutaja kogemuse tagamisele (kaasame vajadusel teenusdisainerit). Tutvustame uut visuaalset keelt ja teemalehte eraldi (veebi)üritusel. 

Linnaaianduse töötoad

planeeritud: 10tk, aprill 2023-märts 2024 (periood täpsustub)

Viime läbi praktiliste töötubade sarja, mis on suunatud linnaaianduse teadmiste suurendamisele. Osalema on oodatud praegused kogukonnaaednikud ja uued huvilised. Teemad täpsustuvad, kuid võivad hõlmata järgmist: viljavahetus, seltsilistaimed, mullaviljakus ja väetamine, köögiviljandus, kompostimine, permakultuur, puuviljandus, talikülv. 

Õppeprogramm kogukonnaaedadele

planeeritud: aprill 2023-märts 2024 (periood täpsustub)

Korraldame kogukonnaaia eestvedajatele suunatud koolituste sarja, mille eesmärk on linnaaedade koordineerimisega tegelevate inimeste pädevuse tõstmine ja sellega linnaaianduse valdkonna jätkusuutlikkuse tagamine. Programmis käsitletakse teemasid, mis tagavad kogukonnaaedade professionaalsust ja järelkasvu (nt toetusprojektide kirjutamine, MTÜ juhtimine, inimeste kaasamine jm). Programmi raames toimuvad kogukonnaaedade võrgustiku kohtumised, millel jagatakse kogemusi ja arutatakse parimaid praktikaid. Programmi lõpus toimub õppereis välismaa kogukonnaaedadesse, millega toetakse veelgi uute teadmiste omandamist. 

Õppepäevad haridusasutustele

planeeritud: 3tk, september-oktoober 2023, märts 2024 (täpsustub)

Valminud Pelgu ühisaias korraldatakse piirkonna koolidele ja lasteaedadele õppepäevi, et tutvustada kogukonnaaia keskkonnahariduslikke võimalusi. 

Pelgu ühisaia avamine

planeeritud: september-oktoober 2023 (kuupäev täpsustub)

Pärast ühisaia ehituse lõppu toimub ühisaia ametlik avamine, mis jälgib keskkonnasõbraliku üritusi põhimõtteid ja on suunatud keskkonnateadlikkusele.

Projekti lõpuüritus

planeeritud: märts 2024 (kuupäev täpsustub)

Projekti lõppedes toimub kõiki projekti jooksul kaasatud osapoolte osalusega üritus, mis võtab kokku projekti tulemusi. Üritusel vahetatakse kogemusi ja arutatakse võimalikke jätkutegevusi. 


Projekti kestvus: 03.10.2022 - 30.04.2024

Projekti number: 2014-2021.1.06.22-0096

Projekti rahastus: Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.

Projekti eelarve: 434 089,80 eurot, millest toetuse summa on 85% (368 976,33 eurot)

Projekti elluviija:
Projekti viib läbi Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, lisaküsimuste korral võta ühendust kontaktisikutega. 

Lea Vutt, projektijuht, lea.vutt@tallinnlv.ee
Maria Derlõš, linnaaianduse ekspert, maria.derlos@tallinnlv.ee

Pelgu ühisaed_logod koos.png


 

Viimati muudetud 26.01.2023