Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolieksam gümnaasiumis

Koolieksam gümnaasiumis

1.       Koolieksami eesmärk

1.1 Tulenevalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast (Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 31), peab gümnaasiumi õpilane sooritama vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami. 

1.2 Koolieksami eesmärgiks on:

1)      hinnata õpilaste kooli õppekavas määratletud õpitulemuste taset suuna ainetes;

2)      suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;

3)      võimaldada õpilasel saada objektiivsem pilt oma õpitulemustest;

4)      saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis.

 2.       Koolieksami sihtgrupp 

2.1 Eksami peavad sooritama kõik Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased, kes on läbinud gümnaasiumi riikliku õppekava ning kooli õppesuuna õppekava. 

2.2 Õpilane, kes on sooritanud kõik kursused õigeaegselt hindele „hea“ või „väga hea“ on koolieksami üldosast vabastatud.

2.3 Koolieksamist vabastatud õpilaste nimekiri koostatakse jooksva õppeaasta aprilli lõpuks.

3.       Koolieksami vorm ja läbiviimine

3.1 Koolieksami üldosa ja suunaosa ajad kuulutatakse välja vähemalt 1 kuu enne tema toimumist.

3.2 Koolieksam toimub ette teatatud ajal 12. klassi jooksul. Riigieksami ja koolieksami vahel on vähemalt kolm vaba päeva.

3.3. Koolieksam koosneb üldosast (50%) ja suunaeksamist (50%).

3.4 Koolieksami üldosa on suuline ja suunaainete osa on suuline või kirjalik/e-eksam. Koolieksami üldosa koosneb teemadest: keemiast, füüsikast ja bioloogiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest ja inimeseõpetusest. 

3.5 Üldosa suulise osa vastamise aeg on 15 minutit õpilase kohta, enne suulist osa antakse aeg ettevalmistuseks 20 minutit. 

3.6 Koolieksami suunaeksami vorm

 • Kunstisuuna õppija sooritab suulise kunstiajaloo eksami. Suulise osa vastamise aeg on 15 minutit õpilase kohta, enne suulist osa antakse aeg ettevalmistuseks 20 minutit. 
 • Pragmaatiline suund sooritab:
  • individuaalse automaathinnatava testi, mille teemadeks on: riigikaitse, majandusõpetus, raamatupidamine, StartUP,  informaatika ja meediaained, sportmängud. Testis on kuni 25 küsimust, aega vastamiseks 45 minutit;
  • paaristööna juhtumi analüüsi kirjaliku töö, mille tegemiseks on aega 75 minutit. Eksamitööga hinnatakse majandusõpetuse, raamatupidamise, StartUP,  informaatika pädevusi. 
  • eksami e-keskkonnas Moodle. 

3.7 Eksaminandil on lubatud eksamile kaasa võtta kirjutusvahendid, joonestusvahendid (sh harilik pliiats), taskuarvuti.

3.8 Eksamile ei ole lubatud kaasa võtta mobiiltelefoni ega muid elektroonilisi lisavahendeid.

3.9 Kool annab eksaminandile kõik muud vajalikud vahendid, mida ta vajab eksami jooksul eksami sooritamiseks.

3.10 Eksami aega arvestatakse hetkest, mil eksamikomisjoni liige on andnud korralduse eksami alguseks. Õpilased istuvad eksamil ühekaupa.

3.11 Eksamile hilinejaid lubatakse eksamile ainult mõjuva põhjuse olemasolul kuni 15 minuti jooksul eksami algusest.

3.12 Eksaminand ei tohi eksami ajal eksamiruumist või e-eksami korral kokku lepitud e-kanalist lahkuda, välja arvatud vältimatu vajaduse korral.

3.13 Eksamiruumist väljas viibimise ajal annab eksaminand oma kirjaliku töö eksamikomisjonile, kes fikseerib lahkumise ja tulemise aja eksamitööl üleval paremas nurgas.

3.14 E-eksami puhul ruumist lahkumine lõpetab võimaluse eksamit edasi sooritada. 

3.15 Eksamikomisjon võib eksaminandi eksamilt kõrvaldada, kui eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või on eksamile kaasa võtnud mittelubatud abivahendeid või eksaminandi käitumine häirib eksami läbiviimist või teisi õpilasi.

3.16 Eksamilt kõrvaldatud õpilase eksam loetakse mittesooritatuks ja tuleb sooritada korduseksam.

3.17 Tervisega seotus erivajadustest tuleb enne koolieksami algust eksamikomisjoni teavitada, vastava otsuse võimalikest muutustest eksami korralduses teeb eksamikomisjoni esimees.

3.18 Diagnoositud haridusliku erivajadustega õpilane sooritab koolieksami pikendatud ajaperioodi jooksul kuni 15% eksami tegelikust pikkusest.

3.19 Eksaminandil on lubatud eksamile kaasa võtta hädavajalikke ravimeid, elementaarseid isiklikke hügieenitarbeid ja vesi/karastusjook.

3.20 Eksaminand lähtub eksamitöö sooritamisel järgmistest nõuetest:

 • Eksamitöö on kirjutatud kas musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga.
 • Parandused on tehtud selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri.
 • Eksamitöö on kirjutatud loetava käekirjaga.
 • Keelatud on kasutada korrektuurvahendeid parandamisel.

3.21 E-eksam (võrdsustatud kirjaliku eksamiga) toimub HITSA Moodle keskkonnas. Õpilane registreerib ennast ise Moodle keskkonnas ja lisab ennast eksamikursusele kasutajaks. Koheselt on võimalik õpilasel saada ligipääs eksamiks vajalikele materjalidele ja harjutustestile. Info eksami elektroonilisest keskkonnast tuleb koolieksami komisjonilt. 

3.22 Eksami korraldamise ja läbiviimise eest vastutab gümnaasiumi koolieksami  eksamikomisjon 

4. Hindamine  

4.1 Kõik vastused hinnatakse eksamikomisjoni poolt. 

4.2 Kõik küsimused ja ülesanded on arvestuslikud, st maksimaalse punktide arvu saab kõikidele küsimustele õigete vastuste ja eduka ülesande lahenduse korral. 

4.3 Kui koolieksamikomisjonil tekib eksami hindamisel lahkarvamusi, otsustatakse hinne häälteenamusega. Komisjoniliikmete eriarvamused kantakse protokolli. 

4. Koolieksami hinne koosneb üld- (50%) ja suunaeksami osast (50%).

4.5 Eksamihinde kujunemine

Hinne „5“ ehk „väga hea“, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele õpitulemustele täiel määral või ületava neid. Hinne „5“ (viis) saavutamiseks tuleb õpilasel saada tulemus, mis jääb vahemikku 90-100% 

Hinne „4“ ehk „hea“ kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele õpitulemustele. Hinne „4“ (neli)  - 75-89%

Hinne „3“ ehk „rahuldav“ kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele õpitulemustele, kuid esineb vigu ja puudusi. Hinne „3“ (kolm) – 50-74%

Hinne „2“ ehk „puudulik“, kui õpilase õppe aluseks olevates õpitulemustes esineb olulisi vigu ja puudusi. Hinne „2“ (kaks) – 20-49%

Hinne „1“ ehk „nõrk“, kui õpilase õppe aluseks olevad õpitulemused puuduvad. Hinne „1“ (üks) – 0-19% (eksamile kohale ilmumata, eksami töö esitamata jätmine, eksamitöö on puudulik, eksam ei ole täies mahus sooritatud).

4.8 Eksamiosa loetakse sooritatuks, kui selle eest on saadud 50% võimalikust maksimumpunktisummast. 

4.9 Koolieksami hinne ja eksamiosade hinded tehakse eksaminandile teatavaks elektrooniliselt e-kooli kaudu.

5. Eksami tulemuse parandamine negatiivse hinde korral

5.1 Gümnaasiumiõpilane, kes sooritas koolieksami hindele „2“ ehk „mitterahuldav“ või „1“ ehk „nõrk“ või ei ilmunud eksamile sooritab järeleksami direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 18. juuniks. Koolieksamile mitte ilmunud õpilane saab sooritada samadel tingimustel korduseksami, mis on suuline.

5.2 Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 18. juunit, eksamikomisjoni poolt väljapakutud ajal, kuid mitte hiljem kui jooksva õppeaasta 28. august.

5.3 Korduseksamite ebaõnnestumisel on õpilasel võimalus koolieksam sooritada järgmisel õppeaastal.

5.4 Koolieksami protokoll on kirjalik. Eksamikomisjon kannab kohe peale eksami toimumist eksamiprotokolli eksamitulemused, võimaldatud eritingimused ja eksami sooritamisel ilmnenud erijuhtumid ning eriarvamused, mis tekkisid hindamisel. Eksamiprotokoll antakse üle kooli kantseleisse.

5.5 Pelgulinna Gümnaasiumi koolieksami suunaeksami hinne kantakse lõputunnistusele koondhindena. 

6. Tulemuste apelleerimine

6.1. Kui õpilane ei ole eksamitulemusega rahul, siis ta esitab eksamihinde teatavaks tegemise päevast arvestades viie tööpäeva jooksul apelleerimisavalduse kooli direktorile.

6.2. Direktor suunab avalduse eksamikomisjonile, kes vaatab apellatsiooni läbi ja annab vastuse kümne tööpäeva jooksul.

7. Koolieksami eksamitööde säilitamine

7.1 Koolieksami töid säilitatakse koolis kuni kolm aastat vastavalt eksami iseloomule kas paberkandjal või digitaalselt.

7.2 Üldosa eksami juures säilitatakse eksamipiletid, eksaminandi pileti valik, eksami protokoll ja hindamisleht.

7.3 Suunaeksami juures säilitatakse võimalusel eksamitöö, tõendusmaterjalid eksamil esitatust (foto, lisamaterjalid jms.) ning eksami protokoll, hindamisleht.

8. Koolieksami korra muutmine

8.1 Gümnaasiumi koolieksamikorra muutmiseks on ettepaneku tegemise õigus õppenõukogul muutmise kinnitab kooli direktor.

Viimati muudetud 23.02.2022