Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelgulinna Gümnaasiumi isikuandmekaitse põhimõtted

Pelgulinna Gümnaasiumi isikuandmekaitse põhimõtted

Pelgulinna Gümnaasiumi privaatsusteade 07.02.2022 kk nr 1-5/5

Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7, Tallinn, registrikood: 75017337) (edaspidi „Kool“ või „meie“) on isikuandmete vastutav töötleja. Allpool on selgitatud, kuidas Kool töötleb teie isikuandmeid.

Teame, et isikuandmete kaitse on äärmiselt oluline meie klientidele ja teistele isikutele, kelle isikuandmeid töötleme. Seetõttu kaitseme andmesubjektide privaatsust ülimalt vastutustundlikult ja hoolikalt. Isikuandmete töötlemisel järgib Kool isikuandmete kaitse üldmäärust (EL 2016/679), elektroonilise side seadust ja muid kehtivaid õigusakte nagu Tallinna Linna andmekaitsetingimused. 

Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda kooli astumisel, lepingu sõlmimisel, samuti teenuste ja õppetööd puudutavates tegevustes. Privaatsusteade on infot edastav dokument. 

Privaatsusteade kehtib füüsiliste isikute andmete töötlemise suhtes.

Käesolev privaatsusteade selgitab:

 • kuidas ja milliseid isikuandmeid Kool kogub ja töötleb;

 • millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel Kool teie isikuandmeid töötleb;

 • kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse;

 • kes võivad, lisaks Koolile, teie isikuandmeid töödelda;

 • kuidas kaitseme teie isikuandmeid;

 • milliseid õigused on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega ja kuidas neid kasutada.

Mida privaatsusteade ei sisalda?

Käesolev privaatsusteade ei kajasta teie isikuandmete töötlemist teiste ettevõtete poolt. mida kool teenusena kasutab. Kõikidel ettevõtetel, kes töötlevad isikuandmeid, peavad olema oma privaatsus- ja küpsiseteated. Tuleb meeles pidada, et teistele ettevõtetele edastatavate isikuandmete töötlemisel järgitakse nende poolt kehtestatud eeskirju.

Milliseid isikuandmeid kool töötleb ja millistel õiguslikel alustel?

Isikuandmed (edaspidi ka „andmed“) on teie kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed. 

Kooli põhitegevus on õppetöö ja huvitegevuse elluviimine ja selleks lapsevanema luba vaja küsida ei ole. Lapsevanema luba on vaja küsida tegevuseks, mis ei ole kooli põhitegevuseks nt. piltide ja videote avaldamiseks kooliveebis või muudes meediakanalites või ülikoolide uuringutes osalemiseks. 

Koolil on õigus koguda vaktsineermise ja viirustestimisega seotud andmed eesmärgiga:
1) täita Vabariigi valitsuse, HTM ja terviseameti korraldusi

2) pandeemilise ja epidemioloogilise ohtu tõrjumiseks ja ennetamiseks
3) edastamiseks õigusakti alusel.

Kooli põhitegevus on töötajate palkamine ametikohtadele ja töö tegemist puudutavad tegevused. 

Kooli põhitegevuse lisategevus on koolimaja rentimine. Rentimistegevuseks partnerite andmete kogumiseks, töötlemiseks, hoiustamiseks luba küsida ei ole vaja. 

Andmed

Töötlus

Õpilase ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks.

Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult lapsevanema loal. Uuringutes osalemine on lubatud avaldada ainult lapsevanema loal.  

Õpilase isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Õpilase e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Õpilase telefoni number

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Õpilase kodune aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Õpilase hinded ja koolitööd

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Õpilasest meedia (pilt/video)

Kooli põhitegevuse elluviimiseks. Turvalisuse tagamiseks. Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult lapsevanema loal. 

Õpilase terviseandmed

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli kandideeriva õpilase dokumendi koopia (andmed ja pilt)

Põhitegevuse elluviimiseks.  

Kooli kandideeriva õpilase ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks.  

Kooli kandideeriva õpilase isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli kandideeriva õpilase e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli kandideeriva õpilase telefoni number

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli kandideeriva õpilase kodune aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli kandideeriva õpilase hinded ja kandideerimise test, kandideerimistöö(d)

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Lapsevanema ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Lapsevanema isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Lapsevanema e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Lapsevanema telefoninumber

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Lapsevanema kodune aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Rentija ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Rentija isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Rentija e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Rentija telefoninumber

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Rentija aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku isiku isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku isiku telefoninumber

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku isiku aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku haridust ja oskuseid tõendavad dokumendid

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Kooli tööle kandideeriva isiku tervislikku seisundit tõendavad dokumendid seadusest tingitud nõude alusel

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku ees- ja perenimi

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku isikukood

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku e-maili aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku telefoninumber

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku aadress

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku haridust ja oskuseid tõendavad dokumendid

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötava isiku tervislikku seisundit tõendavad dokumendid seadusest tingitud nõude alusel

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Koolis töötavast isikust meedia (pilt/video)

Kooli põhitegevuse elluviimiseks. Turvalisuse tagamiseks. Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult isiku loal. 

Sõnumisisu

Põhitegevuse elluviimiseks. 

Anonüümsed andmed

Põhitegevuse elluviimiseks. 

 

Millal ja kuidas andmeid kogume?

Kogume andmeid: 

 • andmetöötluseks seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

 • lepingu täitmiseks

 • nõusoleku alusel

 • õigustatud huvi alusel

Kool kasutab ôppetöös õppetööks vajalikke keskkondasid nt. YouTube, kuid ôpilaste isikuandmete kogumine ehk cookiede kaudu jälgimist teevad antud keskkonnad iseseisvalt/oma otsusel ja ei jaga neid andmeid kooliga.

Kui kaua andmeid säilitame?

Säilitame isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik privaatsusteates nimetatud eesmärkide saavutamiseks, või seni, kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb. 

Õppetööd puudutavad andmed nagu loodud õppesisu, ülesanded, testid ja harjutused hoitakse alles kuni käesoleva õppeaasta lõpuni (31.08). 

Kooliveebis ja kooli meediakanalitel esitatud andmed avaldatatakse kuni õpilane on koolipere liige. 

Kes veel võivad isikuandmeid töödelda?

Meil on õigus avaldada teie isikuandmeid seadusega lubatud ja/või nõutavas ulatuses ning isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest tulenevaid nõudeid järgides. Seda üksnes nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning üksnes neile andmete saajatele, kes kohustuvad neid nõuetekohaselt kaitsma. Allpool on toodud erinevad näited, kes võivad veel teie isikuandmeid lisaks Koolile töödelda: 

 • Tallinna Linna IT-teenistus ja lepingupartnerid e-teenuste toimimiseks;

 • Tallinna Haridusamet, Tallinna Linn oma põhitegevuse tegemiseks;

 • Kooli lepingupartnerid Kooli tellitud teenuse pakkumiseks (nt. e-teenuste toimimine, laulupeolised, kooli MED-teenuse osutamine, toitlustusteenus, huviharidus, ekskursioonide ja külastuste läbiviimine, pildistamine jms). 

Kuidas isikuandmeid kaitseme?

Infoturve ja isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamine on meie jaoks äärmiselt olulised. Rakendame vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada andmete terviklikkus, kättesaadavus ja konfidentsiaalsus. Need meetmed hõlmavad töötajate, teabe, IT-taristu, sisemiste ja avalike võrkude, samuti hoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Erilist tähelepanu pöörame just isikuandmete kaitsele. Teeme jõupingutusi, et rakendada turvameetmeid, mille eesmärk on saavutada asjakohane andmekaitse tase ning seeläbi vältida isikuandmete avaldamist kõrvalistele isikutele.

Tagame teie saadetud sõnumite sisu ja vormi konfidentsiaalsuse. Kool rakendab asjakohaseid meetmeid, maandamaks sideteenuse ja -võrgu turvalisust ohustavaid riske. 

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Samuti on meie koostööpartnerid (volitatud töötlejad) kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu Koolis. Ka nende töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Muudatused

Anname endast parima, et privaatsusteade oleks ajakohane ja teile Kooli kodulehe kaudu alati kättesaadav siin samal lehel. 

Lapsevanema nõusoleku vorm veebis 

Lapsevanema nõusoleku vormi küsimused on leitavad ka E-koolist (varsti). 

Tallinna Linna andmetöötlusregister

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected]

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on Liina Maasalu e-mail: [email protected]

Kui soovitakse teha päring andmete kohta, siis avaldus peab olema digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud. Päringule vastamise tähtaeg on 1 kuu. 

Tingimused

1. Õiguslik alus - Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

2. Lapsevanema õigused

2.1. Nõusoleku andmine. Lapsevanem annab nõusoleku oma lapse andmete kasutamiseks läbi e-kooli. Kui nõusolekut ei ole antud, siis käsitleme seda kui keeldumist. 

2.2. Nõusoleku tagasivõtmine. Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal ekoolis märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab. 

2.3. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

2.3.1. Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

2.3.2. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil [email protected]

2.4. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

3. Andmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

3.2. Kooli veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. Kooli sotsiaalmeedia kanalites avalikustatakse andmed avalikkusele. Kinnises keskkonnas (nt e-päevik ja muud e-õppe teenused) andmed avalikustatakse üksnes lapsevanematele, lastele ja kooli töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga. Andmed avalikustatakse kolmandatele isikutele, kui kool tellib lapsevanema soovil teenuseid (nt viib läbi ekskursiooni, muuseumikülastust, laps osaleb laulupeol).

4. Andmete säilitamine

4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.  Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

4.2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

4.3. Nõusolekut säilitatakse ekoolis 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

5. Turvalisus

5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.

5.2. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

5.3. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab e-päeviku administraator. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav teistele sama klassi lapsevanematele, kui on kasutusel e-posti list või saadetakse mass-email. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab klassijuhataja. Lapse andmeid on lubatud hoiustada turvaliselt Tallinna Linna poolt pakutavas serveris, e-posti teenuses ja kõikides e-keskkondades, mida kool kasutab vastavalt

õigusaktidega sätestatud kohustuste korras.

5.4. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes elektrooniliselt. Eriliigilisi andmeid hoitakse e-päevikus eraldi dokumendina või kooli märkusena EHISes lapse terviseseisundi või olukorra kohta. Eriliigilised andmed kustutatakse pärast töötlemist parooliga kaitstud elektroonilisest keskkonnast.

6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil [email protected]

7. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi. 

Head turvatavad Pelgulinna Gümnaasiumis

Pelgulinna Gümnaasiumi koolipere peab oluliseks infoühiskonnas turvaliselt toimimist. 

Hea turvatava põhineb õpetajatöö alusväärustel: väärikus, ausus, õiglus, iseseisvus. 

Hea turvatava reguleerib kooli ja koolipere vastutust õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel, huvide konflikti teadvustamisel ja lahendamisel, hea turvatava levitamisel ja edendamisel. 

Kooli vastutus hõlmab:

 • väljaõpet ja koolitust;

 • nõustamist;

 • töökeskkonna kujundamist (valida keskkonnad, luua reeglistikud ja teha kokkulepped);

 • jälgida kokkulepete täitmist;

 • heade turvatavade rikkumiskahtluste ja kaebuste menetlemist. 

Koolitöötaja (õpetaja, töötaja, juhtkond) vastutus hõlmab:

 • kokkulepetest, juhenditest ja seadustest järgmist, edendamist;

 • turvalise keskkonna loomist nii päriselus kui digimaailmas;

 • õpilaste ja lapsevanemate koolitust ja nõustamist;

 • rikkumise kahtlustest teatamist.

Õpilased ja lapsevanemate vastutus hõlmab:  

 • kokkulepetest, juhenditest ja seadustest järgmist;

 • turvalise keskkonna hoidmist nii päriselus kui digimaailmas;

 • rikkumise kahtlustest teatamist. 

Väärtused

 • väärikus - Väärikus tähendab, et kõikidel inimestel on võrdsed õigused, olenemata nende soost, päritolust,rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest. Oleme sallivad inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes. Austame oma partnereid ja toimime taktitundeliselt. Märkame ahistamist ja sekkume selle tõkestamiseks. Meil on kohustus vastu hakata inimväärikust kahjustavatele muudatustele hariduselus.

 • ausus - Ausus on eelduseks usaldusele, seepärast peme sõna ja vastutame oma sõnade eest. Hoiame usaldatud saladusi. Erandlikult toimitakse siis, kui saladuse hoidmine kahjustaks kolmandaid isikuid. Oleme ausad ja heasoovlikud ning soodustame probleemide avameelset arutlemist. Taunime silmakirjalikkust ja väldime intriige ning ei kiida heaks kadedust ja kahjurõõmu. Toetame ja motiveerime arukust ning tunnustame mõõdukust ja tasakaalu.

 • õiglus - Õiglus tähendab võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise vältimist. Taotleme alati konfliktide õiglast ja kiiret lahendamist. Hindamisel oleme objektiivsed ja hinnangute andmisel on erapooletud. Tõrjume vägivalda ja ükskõiksust. Õiglane kohtlemine koolitöös tähendab erinevuste tunnustamist ja võrdsustamise vältimist.

 • iseseisvus - iseseisvus tähendab, et meil on õigus oma veendumustele ja väärtushinnangutele. Meil on õigus keelduda täitmast neid korraldusi, mis on vastuolus õigusaktidega või kokkulepetega. Pedagoogilises protsessis on õpetajal õigus otsustada ja vastutada õppeprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning vastavalt sellele seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks. Toetame isikliku arvamuse kujundamist ja julgeme oma veendumusi väljendada. Meil on õigus isikliku loomingu autorlusele ja selle kaitsele, ta tunnustame teiste loomingut ja juhindume autorluse õiguse headest tavadest.

Õppetöö kavandamine ja läbiviimine

Üldine toimimine: 

 1. Kool kasutab (töötleb) ôpilaste andmeid peamiselt mitte nôusoleku alusel, vaid seadusest (PGS) tuleneval alusel. Nõusolekut on ôiguslikuks aluseks ainult siis kui isikuandmete töötlemine ei ole vajalik/ei seondu kooli ülesannete täitmisega.

 2. Kool arvestab oma töö planeerimisel ja tegemisel heade turvatavadega (töökorras seadmed, kokkulepitud e-keskkonnad, juhendid, materjalid, koodeksid)

 3. Kool tegutseb kooskõlas kehtivate seadustega, kasutus- ja ohutusjuhendite, kooli lisakokkulepetega

 4. Kool austab õppetöös osalevate õpilaste (ja õpilase pere) vaba tahet, tagab nende autonoomia, inimväärikuse, privaatsuse ja heaolu kaitse, hoidudes nende kahjustamisest

 5. Kool kogudes ja kasutades isikuandmeid omab selleks eelnevalt teavitatud nõusolekut ning tagab, et nõusolek on teadlik ja vabatahtlik. 

  1. Õpilane (õpilase lapsevanem) teab õpetuse eesmärki, kus tema andmeid kasutatakse, on teadlik kasudest ja riskidest, milliseid andmeid kogutakse, kes andmetele ligi pääsevad, kuidas ja kui kaua neid hoitakse. 

  2. Kool teavitab õpilast (õpilase lapsevanemat) võimalust oma nõusolek alati tagasi võtta ja teavitab ka muudest asjaoludest kui andmete kasutuses peaks midagi muutuma

  3. Kool hindab õpilaste isikuandmete kasutusel nende haavatavust ning riske, kaitstes neid võimaliku häbimärgistamise, marginaliseerimise või huvide kahjustamise eest. 

 6. Kool väldib tegevusi, mis võivad tuua kaasa kokkulepete ja seaduste rikkumist

 7. Kool seisab selle eest, et tema töö tulemusel ei tekiks kahju

 8. Kool vastutav õpikeskkonna ja valitud kasutatavate lahenduste turvalisuse eest oma kohustuste piires

Õppetöö eesmärgid ja turvalisus:

 1. Kaaluda kui vajalik ja põhjendatud on tema kavandatav õppetöö või tegevus (nt. keskkonna kasutamine, õpilaste andmete kogumine ja avaldamine)

 2. Kasutada tunnitegevustes isikuandmete jagamisega seoses erinevaid e-keskkondasid võimalikult vähe, mis on antud õppetöö eesmärgiks vajalikud

 3. Juhendada õpilasi ja jälgida, et õpilased kasutaks seadmeid, e-keskkondasid ohutult ja vastavalt kokkulepitule ning seadustele

 4. Hinnata oma tegevuse kahjulikkust ja vastavust kokkulepetele  ning  seadustele oma kohustuste ja pädevuste raames

 5. Kaasata oma töö või tegevuse tagasisidestamise antud teemale spetsialiseerunud kolleegi, juhtkonna liikme kui tal tekib kahtlus, et tema tegevus võib olla kahjulik, et saada kinnitust oma töö jätkamisele

 6. Vältida tegevusi, mis on mis põhjendamatult avalikustavad õpilaste andmeid, õppetöös klassis või koolis toimuvat avalikkusele. 

Huvide konflikti teadvustamine ja lahendamine

Juhtumeid lahendatakse viiel astmel: 

 1. õpilase ja aineõpetaja tasand

 2. õpilase, lapsevanema, klassijuhataja ja asjasse puutuvate isikute tasand

 3. kooli spetsialistide tasand (õppejuht, IT-juht, HT, psühholoog, HEVKO)

 4. kooli partnerite tasand (KOV, Lastekaitse, kooli konstaabel)

 5. Politsei

 6. Kohus

Õpetaja, koolitöötaja, õpilane, lapsevanem:

 1. annab teada kui on kahtlus potentsiaalsest rikkumisest või kui on toimunud rikkumine/kahju 

 2. lahendavad tase 1 juhtumid lahendavad omavahel

 3. lahendavad tase 5 ja 6 juhtumid koostöös väliste partnerite kaasamisega

Kooli vastutus on: 

 1. registreerida juhtumid 2-4 astmel, olenevalt kaebusest
 2. menetleda rikkumisi ja kaebuseid tasemel 2-4
 3. teavitada rikkumistest ja lahendustest osapooli ja kooli kontrollivat asutust
 4. suunata juhtum lahendamiseks tasemele 1, 5 või 6
 5. väljastada statistikat juhtumitest seaduses ettenähtud korras


Koolile kehtivad IT-reeglid Tallinnas

Hea turvatava levitamine ja edendamine

Kool viib läbi koolitusi kooliperele, koostab vajalikud materjalid kokkulepped, reeglid. Õpetaja annab teada vastavalt oma õppetöö eesmärkidele ja valikutele millistes keskkondades, milliste reeglite ja seaduste alusel ta töötab. Klassijuhataja viib läbi koolitusi ja nõustamist õpilastele, lapsevanematele, vastavalt kooli loodud õppematerjalidele ja kokkulepetele. 

Õpetaja, koolitöötaja, õpilane, lapsevanem:

 1. annab teada kui märgatakse keskkonnas potentsiaalset ohukohta heade turvatavade rikkumiseks

 2. annab teada ettepanekuteks heade tavade, reeglite ja kokkulepete muutmiseks

Kool vastutus on: 

 1. kujundada töökeskkonda (valida keskkonnad, luua reeglistikud ja teha kokkulepped)

 2. muuta kokkuleppeid, reegleid kui selleks on vajadus

Häid turvatavasid käsitlevad koodeksid ja juhendmaterjalid on toetatud:

Viimati muudetud 03.05.2023