Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt X klassi

Kandideerimine X klassi

Registreerumine katsetele avatakse veebuaris. 

Vastuvõtu kord (2022 info). 

Pelgulinna Gümnaasiumiastme õppesuunad

Gümnaasiumit tutvustav video

Pelgulinna Gümnaasiumis õppimise põhitõed

Tunnijaotus gümnaasiumis 

Õppimisel lähtume: 

Pelgulinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes on 2 õppesuunda: kunst-kultuur-meedia ja start-up-pragmaatiline

Start-up-pragmaatiline õppesuund

Start-up-pragmaatilisel õppesuunal õppija jaoks on tähtis mõista innovatsiooni, uusi majandusmudeleid,tajuda riigikaitse olulisust ja mõista sportlikku eluviisi vajalikkust. 

Sellel suunal õppivad noored on suutlikud looma uusi  ideid ja viima neid ellu  kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades, näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seada eesmärke ja neid ellu viia, korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ning  reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

Start-up pragmaatilise suuna õppeained on - startup-ettevõtlus, majandus-ja ettevõtlusõpe, raamatupidamine, eraisiku rahaasjad, inimene ja õigus, informaatikaained, küberkaitse, sportmängud, riigikaitse, multimeedia, aerokool ehk drooniõpe.

  • Sellel suunal õppija läbib kogukonnapraktika
  • Start-up-pragmaatilisel suunal õpib õpilane laia matemaatikat
  • Õpilasuurimuse või praktilise töö eest on ette nähtud 1 lisakursus.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik läbida 96 kursust, neist 69 on õppeainete kohustuslikud kursused, mis on ühesugused ja kohustuslikud kõigile Eesti gümnaasiumiõpilastele. Kohustuslikele kursustele lisanduvad kooli poolt valitud õppimist toetavad lisakursused ning suuna- ja valikkursused.

B2 keeleoskustasemel (põhikoolis üldjuhul A-võõrkeel) on võimalik õppida inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis üldiselt B-võõrkeel) on võimalik õppida vene või saksa keelt. 

Valikkursused toimuvad kaks korda aastas. Valikkursuseid on võimalik valida ka Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia või Tallinna Tehnikaülikooli kursuste hulgast.

Kunst-kultuur-meedia õppesuund

Kunst-kultuur-meedia õppesuunal õppija jaoks on tähtis-loomingulisus, eetilisus, vaimsus, kultuurihuvi. Ta on huvitatud joonistamisest, maalimisest, multimeediast. Ta on rõõmsameelne ja sõbralik, koostöine ja omanäoline. Sellel suunal õppiv noor hindab rahvuskultuuri ja maailmakultuuri, on avatud ja paindlik. Temas on kodanikujulgust, iseseisvust. Sellel õppekaval õppija jaoks on väärtuseks 21. sajandi oskused- divergentne mõtlemine ja loov probleemi lahendamise oskus. Selle suuna lõpetaja suudab mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme

  • Kunst-kultuur-meedia õppesuunal õpib õpilane laia matemaatikat
  • Kunstiõpe toimub väikestes rühmades kunstiateljeedes, mis annab võimaluse loominguliseks ja omanäoliseks arenguks
  • Õpilasuurimuse või praktilise töö eest on ette nähtud 1 lisakursus

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik läbida 96 kursust, neist 69 on õppeainete kohustuslikud kursused, mis on ühesugused ja kohustuslikud kõigile Eesti gümnaasiumiõpilastele. Kohustuslikele kursustele lisanduvad kooli poolt valitud õppimist toetavad lisakursused ning suuna- ja valikkursused.

B2 keeleoskustasemel (põhikoolis üldjuhul A-võõrkeel) on võimalik õppida inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis üldiselt B-võõrkeel) on võimalik õppida vene või saksa keelt. 

Valikkursused toimuvad kaks korda aastas. Valikkursuseid on võimalik valida ka Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia või Tallinna Tehnikaülikooli kursuste hulgast.

Dokumentide vastuvõtt

Dokumendid tuleb saata 1. juuliks e-posti teel pelgulinna@pelgulinna.edu.ee

1. Avaldus (blankett on kooli kodulehel vastuvõtu all)
2. Põhikooli lõputunnistus (digitaalne koopia)
3. Digitaalne õpilaspileti pilt 
4. Võimalusel nõusolek isikuandmete töötlemise lubamiseks

Sügisel kooli tulles:

1. Tervisekaart (juhul, kui õpilane tuleb koolist, mis ei asu Tallinnas)
2. Lapsevanema nõusolek isikuandmete töötlemise lubamiseks kui seda ei saanud varem teha 

Küsimuste puhul helistada kooli kantseleisse 6733443 /5113032 või kirjutada Liina Maasalule.

Murede korral vastuvõtuga kirjutage vastuvott@pelgulinna.edu.ee 

 

Viimati muudetud 12.10.2022