Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/2022 õppeaasta

Teema „ISE TEEN JA ISE PROOVIN, ISE KATSETAN JA UURIN!“

Aasta põhieesmärk
Lasteaias läbiviidud mängulises õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe ning väärtuskasvatus.

 

2021/2022 õppeaasta eesmärgid: 

*ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärgid:

  1. Kiusamisest vaba lasteaia metoodikat rakendavad kõik rühmad;
  2. Lasteaia õppekava ja – vahendeid on kaasajastatud uutest arengusuundadest lähtuvalt (väärtuskasvatus ja õuesõpe; robootika);
  3. Laste arengu hindamine toimib ühtse süsteemina;
  4. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi;
  5. Koostööpartneritega on mitmekesistatud õppe- ja kasvatustegevust.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

*Lapse arengu hindamise süsteemi täiendamine (lapse rahulolu küsimustiku väljatöötamine)

*Õppekava arendustöö (projektõpe, robootika)

*Õppekavas robootika ainevaldkonna väljatöötamine (robootikavahendite kasutamise head tavad)

*Robootika süsteemne rakendamine õppe- ja kasvatustöös

*Kiusamisest vaba lasteaia programmi rakendamine kõikides rühmades

*ROHELISE kooli projekti tegevuste kajastamine nädalaplaanides (nt õuesõppe kajastamine ja rakendamine)

*Väärtuskasvatuse osatähtsuse rakendamine õppe- ja kasvatustöös: kokkulepete rakendamine (nt saali head tavad); toimivuse analüüsimine.

*Osalemine keskkonnaprogrammides (KIK, Räpina Aianduskool)

 

*KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid:

  1. Tagasiside- ja rahuloluküsitlusi viiakse läbi elektroonselt;
  2. Muutunud õpikäsitluse rakendumiseks kaasatakse uusi huvigruppe;
  3. Infoliikumise parendamine personali, lastevanemate jt. koostööpartneritega;
  4. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

*Uute lastevanemate liitumine elektroonilise päevikuga ELIIS ja e-päeviku võimaluste tutvustamine vanematele

*Lapsevanematele robootikavahendite kasutamise võimaluste tutvustamine õppe- ja kasvatustöös

*Koostöö  Rajaleidjaga, Innovega, piirkonna lastekaitse spetsialistidega laste ja perede nõustamiseks

*Koostööprojektid huvigruppidega laste tervise edendamisel ja õppe- kasvatustöö rikastamiseks (muuseumid, teatrid, liiklus- ja TEL-lasteaedade võrgustik)

*Hoolekogu, personali ja lastevanemate kaasamine: projekt "Märka ja aita"

*Laatade ja talgute läbiviimine koostöös lastevanemate ja Hoolekoguga

*Avatud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine lastevanematele (Lahtiste uste nädal)

*Lapse rahulolu hindamise läbiviimine rahulolu küsimustiku abil

*Lastevanemate rahuloluküsitluse uuendamine, rakendamine, analüüs ja hinnang

*Rahuloluküsimustike läbiviimine elektrooniliselt (+ Innove poolt personaliga ja lapsevanematega)

*Erinevate koostöövormide arendamine teiste lasteaedadega (ümarlaudade korraldamine kogemuste vahetamiseks ja õpetamismetoodikate rikastamiseks; projektid, kontserdid, lavastused, spordipäevad jne)

*Erinevate koostöövormide arendamine piirkonna koolidega (projektid, kontserdid, lavastused, spordipäevad, …)

*Koostöö erinevate kõrgkoolidega praktikantide vahendamise, koolituste korraldamise ja uuringutes osalemise osas

*Erinevate projektivõimaluste leidmine organisatsiooni arengu toetamiseks

*Rahvusvahelise koostöö arendamine välisprojektide kaudu: hea kogemuse jagamiseks

*Lasteaia tegemiste kajastamine (nt lasteaia kodulehe, FB lehe, konverentsidel osalemiste, uudisnupukeste kirjutamise kaudu)

*Välisprojekt „URBACT III“

Viimati muudetud 02.09.2021