Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Laste vastuvõtt ja väljaarvamine Pelguranna Lasteaias

Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaia valikut. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada.

Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus, .pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud). Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Valitud lasteaia vaba koha olemasolul, saab vanem ka koheselt kinnitada lasteaiakoha soovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakohta soovijate taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi Haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse https://info.haridus.ee/lasteaiakoht kaudu.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

*Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1 lausega, „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.

Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi.

Pelguranna Lasteaeda võetakse vastu poolteise kuni seitsmeaastaseid lapsi. Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Tallinna hariduse infosüsteemis (edaspidi infosüsteem). Lasteasutusele esitatud lasteasutusse vastuvõtu taotluste, lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab infosüsteemis arvestust lasteasutuse direktor.

Viimati muudetud 04.05.2020