Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Meie meeskonnas töötab

Meie meeskonnas töötab

eripedagoog Heidi Kärdi.

Eripedagoogi põhitegevus on koostöös rühma meeskonna ning muusika- ja liikumisõpetajaga lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbiviimisel; individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine; lapsevanemate nõustamine.

Eripedagoogi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

 • Lapse erivajaduste märkamine, õpetaja juhendamine nendega toimetulekul;
 • Eripedagoogi arendustunnid;
 • Rühma õppetegevuse vaatlus; vajadusel osalusvaatlus, eripedagoog aitab õpetajal keerulisi situatsioone lahendada ja nende kordumist vältida;

 • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine;
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine;
 • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel;
 • Kevadel laste kooliküpsuse hindamine. Koolieelikud, kes ei ole veel kooliküpsed, eripedagoogiline arendamine;
 • Vajadusel rühmaõpetajate toetamine arenguvestlusel;
 • Õpetajate ning lapsevanemate nõustamine;
 • Juhtkonna toetamine võrgustikutöös (Rajaleidja, TÕNK, lastekaitse, noorsoopolitsei) ning ümarlaua vestlustes.
 

Mäng on lapse kõige tähtsam töö, seega toimub kõikides gruppides arendamine läbi mängu. Mängu käigus õpib laps uusi oskusi, peegeldab oma soove ja tundeid, õpib suhtlema, jälgima, jäljendama ja jagama.

Tegevustes järgime lasteaia õppekava ja üldtuntud häid kombeid ja tavasid.

Arendustund

Tegeleme palju ülesannetega, mis toetavad peenmotoorikat ja käelist osavust. Arendame loovust ja laiendame sõnavara. Õpime koos tegutsema ja teistega arvestama. Kinnistame grupis sõlmitud kokkuleppeid. Pöörame tähelepanu tunnetusprotsesside juhtimisele - taju, tähelepanu, motivatsioon. Mängime eakohaseid arendavaid mänge. Arendustunnis peame oluliseks koos tegutsemist ja kaaslastega arvestamist. 
 

Nutikate rühmatund

Mängime erinevaid arendavaid mänge, mis on keskmisest veidi keerukamad. Arendame peenmotoorikat ja kuulamisoskust. Jutustame, kuulame  ja visualiseerime muinasjutte. Lahendame mõistatusi ja nuputamist nõudvaid ülesandeid. 
 

Eesti keele toetus

Sõlmime kokkuleppe, et tunnis räägime ainult eesti keeles. Õpime selgeks enda tutvustamise, viisakusväljendid ja nende kasutamise. Rühmas osalemine toetab lapsi ja rühma õpetajaid lasteia igapäevaellu sulandumisel ja korrektse eesti kõnekeele omandamisel. Laiendame sõnavara ja mängime eesti keele omandamist toetavaid mänge. Toetame lapse eneseväljendamise oskust.
 

Kooliks ettevalmistuse grupp

Teeme kirja eelharjutusi, õpime analüüsima häälikuid, seostame häälikuid ja tähekujusid ning proovime lihtsamaid sõnu kokku lugeda ja laduda. Mängime arendavaid mänge ja õpime oma emotsioone tasakaalustama. Laiendame sõnavara ja kasutame uusi oskusi õppetöös. Keskendume tähelepanu nõudvatele harjutustele ja õpime alustatud töid lõpuni tegema.
 

 

Eripedagoog Heidi Kärdi töötab esmaspäevast-kolmapäevani. Nõustamine toimub ainult teisipäeviti 14:15-17:00. Erandkorras on võimalik kokkuleppida ka muu aeg vestluseks.

Nõustamisele palun eelregistreerida [email protected]

 

logopeed Meeli Pandis

Logopeedi põhitegevus on koostöös rühma meeskonna ning muusika- ja liikumisõpetajaga lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine; lapse kõne arendamine individuaal- ja/ või alarühmatundides; teiseste (kõne) puuete ennetamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbiviimisel; individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine; lapsevanemate nõustamine.

Logopeedi peamisteks töö osadeks eelkooliealiste lastega on:

 • Lapse erivajaduste märkamine, õpetaja juhendamine nendega toimetulekul;
 • Logopeedi arendustunnid;
 • Erivajadustega lapse psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu), kõne, käitumise, õpioskuste jm uurimine, hindamine ja kirjeldamine;
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamine;
 • Eelkooliealise lapse nõustamine ja toetamine isiklike eesmärkide seadmisel ning saavutamisel;
 • Kevadel laste kooliküpsuse hindamine. Koolieelikud, kes ei ole veel kooliküpsed,  logopeediline arendamine;
 • Vajadusel rühmaõpetajate toetamine arenguvestlusel;
 • Õpetajate ning lapsevanemate nõustamine;
 • Juhtkonna toetamine võrgustikutöös (Rajaleidja, TÕNK, lastekaitse, noorsoopolitsei) ning ümarlaua vestlustes.
 

Logopeed töötab esmaspäeval ja reedel. Konsultatsiooniks palume eelnevalt kokkuleppida aeg vestluseks.

Nõustamisele palun eelregistreerida [email protected]

Viimati muudetud 11.03.2024