Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pelguranna Lasteaia arengukava

Pelguranna Lasteaia 2017 - 2022 arengusuundade määratlemisel võeti aluseks lasteaia eelmise arengukava täitmise analüüsi tulemused, lastevanemate tagasiside küsitlus, arutelud Hoolekogu liikmete ning personaliga.

Koostöös huvigruppidega on määratud uue perioodi prioriteedid, arengusuunad ja parendust vajavad valdkonnad, mis tagab lasteasutuse järjepideva arengu.

Arengukava realiseeritakse lasteaia õppekava ja aasta tegevuskava kaudu, on aluseks eelarve koostamisel ja personali koolitamisel. Arengukava täitmise eest vastutab lasteasutuse direktor.

Pelguranna Lasteaia arengukava 2017-2022 ja arengukava tegevuskava 2020-2022

Pelguranna Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 10.02.2017 käskkirjaga nr 1.-2/65 Lisa 20.

 

Viimati muudetud 26.02.2021