Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pelguranna Lasteaia kodukord

Pelguranna Lasteaia kodukord

KINNITATUD Pelguranna Lasteaia hoolekogu koosolekul 16.03.2021 otsus nr 5
 
1. Üldsätted

1.1.   Pelguranna Lasteaia (edaspidi lasteaia) kodukorra on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 92 lõike 1 alusel lasteaia hoolekogu (16.03.2021 protokoll nr 2-6/1 otsus nr 5).

1.2.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, sellest lähtuvast Pelguranna Lasteaia õppekavast ning kehtivatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.

1.3.   Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.4.   Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.5.   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjale (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.6.   Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.   Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peab laps olema rühmas kohal hommikul kell 9:00 enne organiseeritud tegevuste algust.

2.2.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma töötajalt. Rühmas käitumise häid tavasid tutvustatakse lapsevanematele lastevanemate koosolekul.

2.3.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (nt. õppeaasta alguses, igapäevaselt jooksvalt e-posti teel vm; direktorile e-kirja teel). Laps peab kokkulepitud isikut tundma.

2.4.   Ajavahemikus 07.00-08.00 ning 17.45-19.00 töötavad lasteaias valverühmad (*valverühmade töökorralduses on lasteaia juhil õigus teha muudatusi kogu õppeaasta jooksul). Info valverühma nimetuse ja/või muu olulise infoga edastatakse lapsevanematele ELIIS kaudu.

2.5.   Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 18.45. Lasteaed suletakse kell 19.00.

2.6.   Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteasutus suletud. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra (lasteaed on avatud kella 16:00ni!).

2.7.   Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt kirjalikult teavitamata isikutele ja/või narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.

2.8.   Juhul, kui laps läheb lasteaiakaaslasele õhtul külla ja lahkub lasteaiast mitte oma vanemaga, peab rühmaõpetajaid olema teavitatud vanematevahelisest kokkuleppest päeva I pooles.

2.9.   Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10.    Vanem teavitab rühma meeskonda ELIIS ja/või rühmatelefoni teel  hiljemalt kella 9.00, kui laps on haigestunud või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda või tuleb lasteaeda peale kella 9:30.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.   Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.

3.2.   Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (sh. allergia, toidutalumatus, juhised haigus- või allergianähtude korral tegutsemiseks), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, lapse kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevusi. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend.

3.3.   Vanem kasvatab ja arendab last lasteaia igakülgsel kaasabil, sealhulgas osaleb lapsevanemate koosolekutel, nõupidamistel, loengutes ning arenguvestlustes. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse töötajate vahel soodustab lapse arengut.

3.4.   Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lasteaias on möödunud. Teave edastatakse vahetu vestluse käigus suuliselt; ELIIS kaudu; vajadusel ka õpetaja poolse telefonikõnega.

3.5.   Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.6.    Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.7.   Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.8.   Lapse nakkushaigusesse haigestumisel teavitab vanem rühmaõpetajat esimesel võimalusel ELIIS või rühmatelefonile helistades. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitab lasteaia juhtkond lapsevanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.9.   Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, ühekordsed pabertaskurätikud, ja vajadusel vahetuspesu; tagavara riided.

3.10.    Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.11.    Lapse õueriided, peakate ja õuejalanõud vastavad ilmastikule.

3.12.    Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.13.    Laps ei kanna lasteaias ehteid (kaelas kaelaketid)

3.14.    Lapsel on kaasas sobivad ja terved õueriided (k.a. jope- ja saabaste lukud), peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre jt ohtlikke detaile. Lapsel on vanema poolt kaasa pandud vahetusriided kapis (sh vahetuspesu) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.15.    Lapsel on liikumistegevuse ajal nõutav mugav ja vahetatav riietus (T-särk, lühikesed püksid, retuusid vm). Liikumistegevused saalis toimuvad paljajalu. Liikumistegevuse riietust hoitakse lapse kapis lapse nimelises riidest kotis.

3.16.    Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.17.    Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues viibimise kestus sõltub ilmastikutingimustest.

3.18.    Vanemal on õigus kasutada lasteaia koostööpartnerite osutatavaid lisateenuseid teenuse osutajate poolt kehtestatud tingimustel (teatrietendused, huvialaringid, loengud jm. tasulised ja tasuta teenused).

3.19.    Rühma töötajad ei ärata üldjuhul lapsi puhkeajal. Vajadusest puhkeajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust rühmatelefoni teel.

3.20.    Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.

4. Turvalisuse tagamine, ohutus

4.1.   Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2.   Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Erimeelsuste ja probleemide tekkimise korral laste, vanemate, lasteaia töötajate jt. omavahelises suhtlemises teavitatakse kõigepealt rühma töötajaid, lasteaia juhtkonda, rühma Hoolekogu esindajat ja/või direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt. riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning lasteasutuse personali ees pole lubatud.

4.3.   Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud.  Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajaga lasteaia direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.4.   Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on takistatud. Lapsevanem informeerib lasteaia töötajat võimaliku tekkinud kahtluse korral.

4.5.   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid. 

4.6.   Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.7.   Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav kooskõlastus lasteaia direktoriga.

4.8.   Lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat ja/või lasteaia juhtkonda laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.9.   Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (*väljaarvatud erandjuhtumid, millest teavitab lapsevanemaid lasteaia kriisikomisjon). Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.10.    Lasteaia õuealal pole laste ohutuse tagamiseks lubatud sõita jalgrattaga (v.a. eraldi korraldatavad rühmapõhised rattapäevad). Lasteaeda tulemiseks ja sealt lahkumiseks on jalgrattaga sõitmine lubatud kohustusliku turvavarustuse ja jalgrattakiivri kasutamisel ning lapsevanema vastutusel. Lasteaed ei vastuta õuealale jäetud (pargitud) jalgrataste ja lapsevankrite eest.

4.11.    Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

4.12.    Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.13.    Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.14.    Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat vägivalla- ja/või väärkohtlemise-, hooletusse jätmise (sh äärmuslikud ja ühekülgsed toitumisviisid; korduv lapsele mittejärgi tulemine ennem lasteaia sulgemist) tunnusmärkidest lapsel.

4.15.    Lastega õuesoleku ajal viibivad lasterühmaga koos piisav arv töötajaid laste turvalisuse tagamiseks. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega lasteaiahoonesse, tagab teine rühma/lasteaia töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.16.    Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel ning seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.17.    Pelguranna lasteaia töötajad, külalised ning lapsevanemad sulgevad enda järel värava ning väravariivi, et tagada laste turvalisus.

4.18.    Lasteaia ruumides ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, tõukerattaid, lapsevankreid, turvatoole, rulasid, kelke. Erandjuhtumid lepitakse kokku lasteaia juhtkonnaga.

5. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine

5.1.   Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, milles laps osaleb. Lapse õpetajad, abipersonali ja teised töötajad ning nende tööaja kasutamise (töögraafikud) määrab kindlaks direktor, kaasates selleks õppealajuhataja ja lasteaia meeskonna.

5.2.   Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (kohatasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti aadressile edastatud arvele. Võimalusel sõlmib vanem arve tasumiseks püsimakselepingu (soovitatav). Vanem annab koheselt teada lasteasutuse direktorile probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel.

5.3.   Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel (lasteaia kohatasu võlgnevuse korral) või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.

5.4.   Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile digiallkirjastatud avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg (tagantjärgi last lasteaiast välja ei arvata).

5.5.   Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

5.6.   Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

6.  Muud sätted

6.1.   Lasteaeda on keelatud tuua mobiiltelefone, nutikellasid ja/või elektroonilisi mänge. Välja arvatud haridusrobootika vahendid (ozobot, beebot, lego-wedo, dash jt) lasteaias ja/või rühmas kokkulepitud ajal (nt. mänguasjapäev).

6.2.    Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias (nt. rühma ja/või lasteaia Facebooki lehel) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses (kirjalikult). Lapsevanem võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks loetakse ühe lapsevanema otsust.

6.3.    Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Lasteaed ei võta vastutust, kui vanem (või vanema poolt volitatud isik) ei ole lasteasutusele esitatud kontaktandmetel kättesaadav.

 

 

 

 

Viimati muudetud 26.06.2023