Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaed projektides

Lasteaed projektides

ÕPPEAASTA 2021/2022

Avaleht

Riigi Tugiteenuste Keskuse "Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" 1.2.1 „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide
koolitus“ tegevuse 7 avatud taotlusvooru “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” projekti number: nr 2014-2020.1.02.20-1103

Toetatud ja süvendatud projektipõhise tööviisi rakendamine Pirita Kose Lasteaias

Eelugu: 

Õppeaastal 2020/2021 sügisel läbisid kõik Pirita Kose Lasteaia kõik lastega tegelevad töötajad "Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel I" sissejuhatava koolituspäeva. Eelneva õppeaasta jooksul on rakendades lapsest lähtuvaid põhimõtteid ja saadud teadmisi. Uus lähenemine on tekitanud õpetajates palju küsimusi ja vajadust saada enam teadmisi seoses projektipõhise tööviisi rakendamise võimalustega praktikas ning kuidas planeerida ja vormistada pedagoogilist dokumenteerimist.

Projekti eesmärgiks on, et Pirita Kose Lasteaia personal oskab märgata endas ja rühmas toimuvaid protsesse ning neid asjakohaselt juhtida. Õpetaja oskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid rühmaruumis ja oskab teadlikult ja süvendatult rakendada projektipõhise õppe eripärasid, teab ja oskab maksimaalselt panustada järelpleneerimise protsessi, ning teadvustab õpiruumi ja kogukonna olulisust pedagoogilistes protsessides.

Koolitus: "Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel II"

Käsitletavad teemad:

 • Eelteadmised projektitööks - lapse, õpetaja, keskkonna roll projektitöös lähtuvalt nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest
 • Projektipõhine tööviis lasteaias - kavandamine, läbiviimine, analüüs - praktilised tegevused
 • Projektitööd toetavad metoodilised võtted
 • Projektipõhise tööviisi erinevad võimalused Õpiruumi roll õppimises - õpiruumi konstrueerimine projektitööd toetavaks keskkonnaks
 • Töökorraldus projektõppes – laste osalus, alagrupitöö, pedagoogiline dokumenteerimine, meeskonnaliikmete roll ja koostöö

Maht: Auditoorne töö 8 ak

Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - on tutvunud läbi praktiliste tegevuste projektipõhise õppe eripärade ja rakendamise võimalustega; - on analüüsinud lapsest lähtuva tegevuse rakendamisvõimalusi oma rühmas/lasteaias; - on mõtisklenud õpikeskkonna rolli üle õppimises ning analüüsinud seda oma rühma ja lasteaia võimalustest lähtuvalt; - oskab kavandada projektidel põhinevat õpet oma rühmas ning seostada seda riikliku õppekavaga.

Õppejõud/koolitajad:
TÜ haridusteaduskonna täienduskoolituskeskuse lektor Jaana Koger – Tartu eralasteaed Terake pedagoog-metoodik, Eesti Reggio Emilia Ühingu looja ja eestvedaja, TÜ haridusteaduste magister; projektitöö kogemus lasteaias 11 aastat;
TÜ haridusteaduskonna täienduskoolituskeskuse lektor Evelin Sarapuu – Ülenurme lasteaed pedagoog-metoodik, Eesti Reggio Emilia Ühingu looja ja eestvedaja, TÜ haridusteaduste magister (2006), projektitöö kogemus lasteaias 7 aastat.
Metoodika: Nüüdisaegne õpikäsitus
Nüüdisaegne õpikäsitus projekti kasusaajad/osalejad
Pirita Kose Lasteaia juhtkond 2, õpetajad 18, haridusvaldkonna töötaja 8
Riigi Tugiteenuste Keskus toetas meie ettevõtmist summaga 2074€.

ÕPPEAASTA 2020/2021

Innove logo

SA Innove meetme "Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" 1.2.1 „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide
koolitus“ tegevuse 7 avatud taotlusvooru “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” projekti number: 2014-2020.1.02.19-0872.

Projektipõhise tööviisi rakendamine Pirita Kose Lasteias

Projekti kestus: 01.06.2020 - 21.12.2020
Projektijuht: Kerli Tiigimäe

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli Pirita Kose Lasteaia personal teadlikuse tõstmine enese juhtimise viisidest: õpetaja oskab märgata ja hoolt kanda enda ja laste vajaduste eest. Õpetaja oskab märgata endas ja rühmas toimuvaid protsesse ning neid professionaalselt  juhtida. Õpetaja oskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid rühmaruumis ja on tutvunud projektipõhise õppe eripärade ja rakendamise võimalustega ning teadvustab õpiruumi ja kogukonna olulisust pedagoogilistes protsessides.
Õpiürituste nimi ja sisu:

"Vaikuseminutite Teadliku õpetaja kursus"

Teadliku õpetaja kursuse eesmärk on toetada õpetaja eneseteadlikkust ning anda oskused enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks ning teadlikuks õpetamiseks rühmaruumis. 

"Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisel"

Koolituse eesmärk on toetada projektipõhise tööviisi rakendamist koolieelses lasteasutuses.

Läbi järgnevate teemakäsitluste:

 • Eelteadmised projektitööks – lapsepõlve käsitus, lapse 100 keelt, kuidas lapsed õpivad, mängu ja loovuse roll
 • Nüüdisaegne õpikäsitus – konstruktivistlik arusaam õppimisest, ennastjuhtiv ja koostöine õppimine
 • Projektipõhise tööviisi olemus lasteaias, põhimõtted, kavandamine ja etapid
 • Projektipõhise tööviisi erinevad võimalused – teooria ja praktika seosed toetudes mitmekesisele foto- ja videomaterjalile
 • Õpiruumi loomine ja roll õppimises – laste osalus õpiruumi loomisel, avatud õpiruum, paikkonna võimaluste kasutamine, vahendid, esteetika, õpikeskkond ateljee, labori ja mänguruumina
 • Töökorraldus projektõppes – laste osalus, alagrupitöö, pedagoogiline dokumenteerimine, meeskonnaliikmete roll ja koostöö
Projekti tulemus: Pirita Kose Lasteaia personal on tervikuna teadlikum enda füüsilisest ja vaimsest tervisest. Õpetajad on lastele tarkadeks kaaslasteks, oskavad enam märgata ja toetada lapse vajadusi ning koostöötulemusena praktiseeritakse lapsest lähtuvat metoodikat, milleks on projektipõhine tööviis. Plaanime järgneval perioodil jätkata vaikuseminutite rakendamisega rühmades ja koostöötundidel. Õppeaastal 2020-2021 plaaneerime tellida Pirita Kose Lasteaeda "Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisel II osa".

ÕPPEAASTA 2018/2019

Rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS (International Early Learning and Child Well-being Study), mille tulemusi kasutatakse Eesti alushariduse ning arengu jälgimise süsteemi arendamisel.

Pirita Kose Lasteaiast osalesid Maasikate rühma lapsed (5 - aastased lapsed), rühmaõpetajad ning lasteaiapoolne kordinaator. Eestist osales uuringus rohkem kui 2100 last 200st lasteaiast ning ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat. Lisaks 200 lasteaiapoolset kordinaatorit

Uuringu eesmärk:

 • Pakkuda usaldusväärseid andmeid, mis võimaldavad riikidel analüüsida ja parandada laste varajasi õpikogemusi.
 • Koguda üksikasjalikku teavet 5- aastaste laste teadmiste ja oskuste kohta, et paremini toetada laste arengut ja heaolu.
 • Uuring keskendus laste arengule ning seda mõjutavale õpi- ja kasvukeskkonnale kodus ja lasteaias.

Uuringu olulisus: uuringud on näidanud, et esimesed viis eluaastat on lapse arengus väga olulised. Nende aastate jooksul arenevad lapse kognitiivsed, sotsiaal-emotsionaalsed ja eneseregulatsiooni oskused, pannes aluse lapse üldisele heaolule ja toimetulekule ülejäänud elu jooksul.

Rohkem infot leiad siit.

ÕPPEAASTA 2017/18

eTwinninglogo.jpg Rahvusvaheline eTwinning projekt “100 Folkgames for Estonian Children"

Osalevad: Maasika rühm, Pääsusaba rühm, Sipsikute rühm, Reeli Meiel, Eve Saare

Projeki eesmärk:

 1. Hoida ja väärtustada Eesti rahvuskultuuri

 2. Tutvustada ja õpetada lastele vanemate ja vanavanemate mängutraditsioone ning erinevaid mänge

 3. Tutvustada ja õpetada mitmete Euroopa rahvaste mänge

 4. Tõsta esile parimad Eesti lastemängud

 5. Jäädvustada mängud digitaalselt ning luua neist veebipõhine videokogumik

 6. kaasata koostööle paljud Eesti lasteaia- ja algklasside õpetajad Euroopa õpetajate projektikeskkonnas e-Twinning


Projekti tegevused: lastele õpetatakse selgeks mõni Eesti rahvamäng, sellest tehakse video ja seda jagatakse projekti YouTube kontol

eTwinninglogo.jpg Rahvusvaheline eTwinning projekt “Princes Bee-Bot” 

Osalevad: Maasika rühma lapsed, Eve Saare

Projekti eesmärk: tutvustada haridusrobotit Bee-Bot lastele ja vanematele, luua õpimatt ja muinasjutt ning valmistada Bee-Botile kostüüme.
Projekti tegevused: tutvustatakse partneritele ennast (gruppi), fotografeeritakse, meisterdatakse kostüüme, joonistatakse ja maalitakse, õpitakse robotitantsu ja jutustatakse muinasjutte. Parneritele jagatakse oma tegevusi fotode ja videote vahendusel.

eTwinninglogo.jpg Rahvusvaheline eTwinning projekt “GPS ART” 

Osalevad: Sipsiku rühm, Pääsusaba rühm, Eve Saare

Projekti eesmärk:  tutvustada oma kodukoha loodust partneritele, olla aktiivne ja sportlik, arendada loovust joonistades ja õppida kasutama tehnoloogiat. 
Projekti tegevused: lapsed matkates oma kodukohas, salvestavad nutiseadet kasutades oma teekonna kasutades äppi Endomondo.Peale seda jagavad üksteisele teekonna kujundit ja täiendavad seda sinna juurde joonistades. 

eTwinninglogo.jpgEesti lasteaedade vaheline eTwinning projekt “Pargipäeviku pidamine”

Osalevad: Sipsiku rühma lapsed ja õpetaja Ester

Projekti eesmärk: tutvustada oma kodukoha loodust teistele, jälgida looduse muutumist, vaadelda ja võrrelda erinevate paikade loodust Eestimaal
Projekti tegevused: Lapsed valvad kevadel koos õpetajaga lasteaia lähedal pargis või muus looduskaunis kohas välja ühe kindla koha, mida hakata vaatlema ja pildistama ja kuhu kord kuus jalutatakse. Samad tegevused toimuvad 11 kuu vältel. Jalutuskäik, vaatlus ja pildistamine planeeritakse Iga kuu esimestele tööpäevadele 11 kuu vältel (va juuli). Pildid laetakse jooksvalt üles e-keskkonnas ja võrreldakse teiste projektis osalevate lasteaedadega, lõimides seda keele ja kõne, matemaatika ja kunsti valdkonna tegevustega. 

ÕPPEAASTA 2016/17

 • Räpina aianduskooli taimeprojekt "Sõprusetera"

Projekti eesmärk: on kasvatada, hooldada ja vaadelda aedherne taimi, võrrelda nende kasvu ja saada vilju. 
Projekti kestvus: veebruar 2017 - mai 2017.
Projektis osalevad Lepatriinu, Pääsusaba ja Sipsiku rühma lapsed.

 

ÕPPEAASTA 2015/16

 • Räpina aianduskooli taimeprojekt "Maasikasõbrad"

Projekti eesmärk: tutvuda kuumaasika taimedega, nende kasvatamisega, hoolitseda taimede eest, saada vilju, võtta osa projekti mitmetest tegevustest ja jagada oma saavutusi.  Projekti kestvus: veebruar 2016 - mai 2016.
Osalevad Maasika rühma lapsed (6-7a), juhendab õpetaja Sille Vahtramäe.
Viide projekti veebilehele SIIN

eTwinninglogo.jpg Rahvusvaheline eTwinning projekt “European 112 Day”

Projekt on algatatud Eve Saare poolt. Meie lasteaiast osaleb Maasika rühm. Juhendab õpetaja Sille. Sellel aastal jagab oma 112 meisterdust õpetja Sille üle maailma. Projektil on peale eTwinning Live keskkonna ka projekti lõpptulemuse blogi: http://euroopa112.blogspot.com.ee/

 

Viimati muudetud 21.02.2024