Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2022/2023:

ÜLDEESMÄRGID:
 

 • Õppetöö keskmes on projektõpe. Projektid saavad alguse laste huvist, väärtustame protsessi, õpetajatena toetame lapsi oskuste omandamisel ja ideede elluviimisel, kaasame järjepidevalt lapsevanemaid - fookuses projektõpe
 • Laps väärtustab keskkonda ja loodust enda ümber, mõistab prügisorteerimise põhimõtteid, oskab säästlikult tarbida loodusvarasid ja neist toodetut lähtub põhimõttest "Tõstan nii palju toitu kui jaksan ära süüa" - fookuses keskkonna- ja loodushoid

Pirita Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • Laps õpib läbi mängu, tegutsemise, eeskuju, kuulamise, kõnelemise, matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, lugemise, kirjutamise, vestlemise, jutustamise, õppekäikude, võrdlemise, arvutamise, modelleerimise, suhtlemise, mängu, harjutamise, lavastusmängude, iseseisvate, liikumise, musitseerimise ja rühmatööde jms. kaudu.
 • Täiskasvanu roll on toetada last uute oskuste omandamisel ja suunata lapse enda tegutsemist püstitatud eesmärgi suunas. 
 • Laps oskab ja julgeb loovalt end väljendada – läbi õuetegevuste, erinevate vahendite ning mängude. Toetame laste loovat eneseväljendust toas ja õues.
 • Õppimisprotsessid  võimaldavad mitmekülgset uurimist, katsetamist, loovat mõtlemist ja oskuste harjutamist. Kõik täiskasvanud lasteaias on õpetajad – olles seeläbi eeskujuks ja toetajaks igale lapsele. Täiskasvanu vastutab teema arendamise ja kogu õpiprotsessi edendamise eest ning analüüsib dokumenteerimisel saadud infot, et planeerida uusi õpikogemusi ja olukordi.
 • Õuesõpe, matkad loodusesse, õppekäigud  ja väljas viibimine on olulisel kohal lapse silmaringi, väärtuste ja tervisliku eluviisi kujunemisel.
 • Oleme eeskujuks sõbralike suhete loomisel ja hoidmisel. Sotsiaalsete oskuste omandamisel rakendame Samm - Sammult metoodikat, kõigis aiarühmades.
 • Laps areneb füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt ning läbi selle kujuneb tal terviklik ja positiivne minapilt ning arusaam tervise hoidmise tähtsusest.
 • Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ja korraldades arvestatakse laste eripära: võimeid, vanust, sugu, terviseseisundit, keelelist- ja kultuurilist tausta. Last kaasatakse tegevuse kavandamisse.
 • Lapse loomulikku huvi toetatakse, saamaks uusi teadmisi. Laps saab olla loominguline ja julge.
 • Laps on kaasatud igapäevatoimingutesse (toidu serveerimine, korrashoid, riietumine jne) ning tal on kujunenud esmased tööharjumused.
 • Laps väärtustab Eesti kultuuri ja pere traditsioone ning teiste kultuuride eripära.
 • Õpetajad on koostöös vanematega lapse arengu suunajad ning tema arengut toetava keskkonna loojad, kus on tagatud lapse turvatunne ja eduelamused ning positiivne hoiak eesmärgistatud tegevusele. Õpetajad abistavad ja toetavad lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 06.09.2022