Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta üldeesmärgid

Õppeaasta üldeesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2023/2024:

ÜLDEESMÄRGID:
 

Õppeaasta 2023/2024: 
 
 • Õppetöö keskmes on projektõpe. Projektidesse lõimime lastekirjandust, luuletusi, vanasõnu, liisusalme ja panustame teadlikult eesti keele sõnavara laiendamisse – fookuses eesti keel ja kultuur.
 • Laps väärtustab keskkonda ja loodust enda ümber, mõistab säästliku eluviisi põhimõtteid, oskab kasutada vett ja paberit säästlikult ning mõistab enda panust  veekogude liigirikkuse säilimises - fookuses keskkonna- ja loodushoid

Pirita Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • Laps õpib läbi mängu, tegutsemise, eeskuju, kuulamise, kõnelemise, matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, lugemise, kirjutamise, vestlemise, jutustamise, õppekäikude, võrdlemise, arvutamise, modelleerimise, suhtlemise, mängu, harjutamise, lavastusmängude, iseseisvate, liikumise, musitseerimise ja rühmatööde jms. kaudu.
 • Täiskasvanu roll on toetada last uute oskuste omandamisel ja suunata lapse enda tegutsemist püstitatud eesmärgi suunas. 
 • Laps oskab ja julgeb loovalt end väljendada – läbi õuetegevuste, erinevate vahendite ning mängude. Toetame laste loovat eneseväljendust toas ja õues.
 • Õppimisprotsessid  võimaldavad mitmekülgset uurimist, katsetamist, loovat mõtlemist ja oskuste harjutamist. Kõik täiskasvanud lasteaias on õpetajad – olles seeläbi eeskujuks ja toetajaks igale lapsele. Täiskasvanu vastutab teema arendamise ja kogu õpiprotsessi edendamise eest ning analüüsib dokumenteerimisel saadud infot, et planeerida uusi õpikogemusi ja olukordi.
 • Õuesõpe, matkad loodusesse, õppekäigud  ja väljas viibimine on olulisel kohal lapse silmaringi, väärtuste ja tervisliku eluviisi kujunemisel.
 • Oleme eeskujuks sõbralike suhete loomisel ja hoidmisel. Sotsiaalsete oskuste omandamisel rakendame Samm - Sammult metoodikat, kõigis aiarühmades.
 • Laps areneb füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt ning läbi selle kujuneb tal terviklik ja positiivne minapilt ning arusaam tervise hoidmise tähtsusest.
 • Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ja korraldades arvestatakse laste eripära: võimeid, vanust, sugu, terviseseisundit, keelelist- ja kultuurilist tausta. Last kaasatakse tegevuse kavandamisse.
 • Lapse loomulikku huvi toetatakse, saamaks uusi teadmisi. Laps saab olla loominguline ja julge.
 • Laps on kaasatud igapäevatoimingutesse (toidu serveerimine, korrashoid, riietumine jne) ning tal on kujunenud esmased tööharjumused.
 • Laps väärtustab Eesti kultuuri ja pere traditsioone ning teiste kultuuride eripära.
 • Õpetajad on koostöös vanematega lapse arengu suunajad ning tema arengut toetava keskkonna loojad, kus on tagatud lapse turvatunne ja eduelamused ning positiivne hoiak eesmärgistatud tegevusele. Õpetajad abistavad ja toetavad lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024