Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pirita Kose Lasteaia kodukord

 

 1. Üldsätted

 

1.1   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

 

1.2   Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

 

1.3   Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

 

1.4   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

1.5   Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate  õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

 

2. Üldinfo

 

2.1   Informatsiooni lasteaia päevakavauudisteplaneeritud ürituste, osalustasu ehk vanemate poolt kaetava osa määra ja muu  kohta leiate lasteaia koduleheküljelt.

 

2.2   Rühma tegevusi kajastava info leiate rühma infostendilt

 

2.3   Lapsevanem annab lasteaiale lapse perekonna kontaktandmed, telefoninumbrid, koduse aadressi ja vanemate e-posti aadressid. Kontaktandmete muutumisest tuleb rühma õpetajat ja direktorit koheselt teavitada.

 

2.4   Lasteaeda sisenemine on korraldatud ukse parooliga.

 

2.5   Lasteaias pildistatakse laste üritusi ja mõningaid pilte kajastatakse lasteaia kodulehel. Kui te ie soovi pilte oma lapsest näha kodulehel, palume sellest informeerida lasteaia direktorit või õppealajuhatajat.

 

2.6   Vastavalt Töölepingu seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146) lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

 

 

3. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 

 

3.1   Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00- 19.00.

 

3.2   Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tuleks lapsele tulla 15.minutit enne rühma/ valverühma sulgemist.

 

 

3.3   Lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitav- see häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt eemale. Erandkordadest teavitada õpetajat ette.

 

3.4   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Õhtul tuleb kinni pidada rühmade ja lasteaia sulgemise aegadest. Lapsele palume järgi tulla 10-15 minutit enne rühma sulgemist, et oleks võimalik rahulikult riietuda ja õpetajaga infot vahetada. Lahkudes jätab vanem rühma töötajaga isiklikult hüvasti.

 

3.5   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt määratud isikule/isikutele  kui vanem   on sellest eelnevalt teavitanud lasteaeda.

 

3.6   Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

 

3.7   Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

3.8   Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda või tuleb hiljem. Teateid saab edastada rühmade telefonidele. Juhul kui teadet ei edastata, arvestatakse esimene puudumispäev maksustatavate toidupäevade hulka.

 

 4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

 

4.1   Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 

4.2   Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

 

4.3   Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

 

4.4   Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/ diabeediga lapsele)) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

 

4.5   Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

 

4.6   Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt/ ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu.

 

4.7   Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla, heledapõhjalise tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

 

4.8   Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

 

4.9   Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud)

 

4.10    Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.

 

4.11    Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

 

4.12    Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

 

4.13     Rühma töötajad ei vastuta riiete määrdumise eest tavaolukorras.

 

4.14    Liikumistegevusteks on vajalikud lühikesed püksid ja spordisärk, mida tuleb hoida riidest kotis. Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust.

 

4.15    Laste puhkeaeg on kella 13.00 - 15.00-ni

 

4.16    Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust oma rühma õpetajat.

 

4.17    Puhketunni ajal võivad lapsed kuulata muinasjutte või vaikset muusikat CD-plaadilt.

 

4.18    Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.

 

4.19    Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel  kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

 

4.20     Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õuealal.

 

4.21     Lasteaia viiakse läbi arenguvestlusi eesmärgiga toetada lapse arengut.

 

4.22     Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja mitmekesine ning vastab lasteasutuse toitlustamisele kehtestatud nõuetele.

 

Toidukorrad:

 

Hommikusöök      8.30   sõimed/nooremad rühmad        9.00   vanemad rühmad

 

Lõuna                  12.10  sõimed/nooremad rühmad       12.50 vanemad rühmad

 

Õhtuoode             15.30 sõimed/nooremad rühmad       16.00 vanemad rühmad

 

4.23     Soovitame jälgida nädala menüüd rühma stendil ja Eliisi keskkonnas.

 

4.24     Lapsele ei tohi kaas anda toitu (võileibu, jogurtit, kohukesi jne), jooki ei pudelis ega joogipakkides, nätsu jne

 

4.25     Kui laps soovib rühmakaaslasi kostitada mingil põhjusel, siis tuleb kaasa anda nii palju, et jaguks kogu rühma lastele. Kaasavõetud külakost antakse üle õpetajale, kes korraldab ühise maiustamise.

 

5. Turvalisuse tagamine

 

5.1  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

 

5.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

 

5.3   Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

 

5.4   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

 

5.5   Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

 

5.6   Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

 

5.7   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju, väljaarvatud ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju (näit. relvad, tegelaskujud jms.) vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver.

 

5.8   Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

 

5.9   Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

5.10    Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

 

5.11    Laps ei kanna rühmas ehteid, mis võivad enda või teiste tervist ohustada, puruneda või kaduda (rippuvad ehted, väikeste detailidega ja teravate osadega ehted jne.)

 

5.12    Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

5.13    Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

 

5.14    Lastega õuesoleku ajal viibib lasterühmaga koos piisav arv töötajaid turvalisuse tagamiseks. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja või äärmisel juhul teise rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 

 

6. Koostöö lastevanematega

 

6.1   Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel soodustab lapse arengut.

 

6.2   Probleemide lahendamiseks pöörduge lasteaia õpetajate, juhtkonna või oma rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.

 

6.3   Konflikt püüdke lahendada seal kus see alguse sai. Kõige tähtsam pole süüdlase leidmine, vaid põhjuse väljaselgitamine ja selle likvideerimine.

 

6.4   Osalege aktiivselt lapse rühma koosolekutel- neid korraldatakse Teie informeerimiseks.

 

6.5   Hilinemine rühma üritusele häirib nii esinejaid kui publikut. Püüdke olla täpsed!

 

6.6   Pidulikel üritustel ja rühma pildistamisel pange lapsele selga pidulik riietus.

 

6.7   Jälgige lasteaia kodulehte ja rühma stendi, sealt saate informatsiooni ürituste toimumise kohta.

 

6.8   Laste sünnipäevi tähistatakse rühmas erinevalt. Tavaliselt kostitab sünnipäevalaps kaaslasi maiustustega. Küsimuste korral saate alati nõu küsida rühma õpetajalt.

 

6.9   Kreemi- ja sefiiritordid on lasteaias keelatud

 

6.10    Tundke huvi lapse tegemiste vastu lasteaias. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema edusamme. Kiitke ja tunnustage teda! Tunnustage ka õpetajat tema töö eest!

 

 

Viimati muudetud 01.08.2023