Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Kose Lasteaia kodukord

Pirita Kose Lasteaia kodukord

1. Üldsätted
1.1   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 
1.2   Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3   Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu. 
1.4  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5   Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate  õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
2. Üldinfo 
2.1   Informatsiooni lasteaia päevakavauudisteosalustasu ehk vanemate poolt kaetava osa määra ja muu  kohta leiate lasteaia koduleheküljelt. 
2.2   Rühma tegevusi kajastava info leiate Eliisi keskkonnast.
2.3   Lapsevanem märgib Eliisi keskkonda lapse perekonna kontaktandmed: telefoninumbrid, koduse aadressi ja vanemate e-posti aadressid. Kontaktandmete muutumisel tuleb muutus teha Eliisi keskkonnas ja teavitada rühma õpetajat koheselt.
2.4   Lasteaeda sisenemine on korraldatud läbi ukse parooli ja fonosüsteemi.
2.5   Lasteaias pildistatakse laste üritusi ja mõningaid pilte kajastatakse lasteaia veebilehtedel. Kui te ei soovi pilte oma lapsest näha kodu-või Facebooki lehel palume vastav info sisestada Eliis keskkonnas isikuandmete töötlemise nõusoleku kaudu ja teavitada rühmaõpetajat.
2.6   Vastavalt Töölepingu seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146) lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
3. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine 
3.1   Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00- 19.00. Ajavahemikus 7.00-8.00 ja 18.00-19.00 on avatud valverühm aiarühma lastele, asukoht Siilikeste rühmaruum. Sõim avatud 7.30-18.00.
3.2   Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tuleks lapsele tulla 15.minutit enne rühma/valverühma sulgemist.
3.3   Lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitav - see häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt eemale. Erandkordadest palume teavitada õpetajat ette.
3.4  Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Õhtul tuleb kinni pidada rühmade ja lasteaia sulgemise aegadest. Lapsele palume järgi tulla 15 minutit enne rühma sulgemist, et oleks võimalik rahulikult riietuda ja õpetajaga infot vahetada. Lahkudes jätab vanem rühma töötajaga isiklikult hüvasti.
3.5  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt määratud isikule/isikutele kui vanem on sellest eelnevalt kirjalikult teavitanud lasteaeda. 
3.6  Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. 
3.7  Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
3.8  Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 8.59, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda või tuleb hiljem. Teateid saab edastada rühmade Eliisi keskkonna kaudu ja rühmatelefonile. Juhul kui teadet ei edastata, arvestatakse puudumispäev maksustatavate toidupäevade hulka.


 4. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine  
4.1  Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
4.2  Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. 
4.3  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. 
4.4  Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
4.5  Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel läbi Eliisi keskkonna. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid. 
4.6  Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt/ ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu. 
4.7  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla, heledapõhjalise tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
4.8  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Pirita Kose Lasteaias käivad lapsed õues pea iga ilmaga, kahel korral päevas.
4.9 Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud). 
4.10  Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, palume need varustada lapse nimega. 
4.11 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
4.12 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
4.13 Rühma töötajad ei vastuta laste riiete määrdumise ja kadumise eest.
4.14 Liikumistegevusteks on vajalikud sportlikuks tegevuseks sobivad lühikesed püksid/retuusid ja lühikeste varrukatega T-särk. Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust. Lapsevanem korrastab lapse liikumisriideid vähemalt kord kuus.
4.15  Laste puhkeaeg: sõimed/nooremad rühmad (1,5-5a) kell 13.00-15.00                             
                                     vanemad rühmad (5-7a) kell 13.30 -15.00
4.16  Reeglina ei häirita lapsi puhkeajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust oma rühma õpetajat.
4.17 Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja. 
4.18 Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel  kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
4.19  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.
4.20  Lasteaias viiakse läbi arenguvestlusi ja tutvumisvestlusi uute lastevanematega eesmärgiga toetada lapse arengut.
4.21  Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas toitu, mis on tervislik ja tasakaalustatud ning vastab lasteasutuse toitlustamisele kehtestatud nõuetele.
Toidukorrad:
Hommikusöök: 8.30 sõimed/nooremad rühmad  
                         9.00 vanemad rühmad
Lõuna: 12.10  sõimed/nooremad rühmad  
            12.50 vanemad rühmad
Õhtuoode: 15.30 sõimed/nooremad rühmad 
                  16.00 vanemad rühmad
 
4.22  Soovitame jälgida nädala menüüd Eliisi keskkonnas. 
4.23  Lapsele ei tohi kaas anda toitu (võileibu, jogurtit, kohukesi jne), magusaid jooke, nätsu jne. Soojade ilmadega palume lapsele kaasa anda veepudeli.
4.24  Kui laps soovib rühmakaaslasi kostitada mingil põhjusel, siis tuleb kaasa anda nii palju, et jaguks kogu rühma lastele. Kaasavõetud suupisted antakse üle õpetajale, kes korraldab ühise söömise.
5. Turvalisuse tagamine 
5.1  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
5.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, täites õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe (PERSONALI kaustas) või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
5.3  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
5.4  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
5.5  Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. 
5.6  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
5.7  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua üks oma mänguasi/mäng, mis on vastavuses rühma heade tavadega. Lapsele ei ole lubatud kaasa anda järgmisi esemeid: elektroonikaseadmed (telefonid, tahvelarvutid, nutikellad jne), raha, väärisesemed, ehted, kosmeetikatooted, veepüssid, militaarsed ja vägivallale õhutavad esemed. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
5.8 Jalg- või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver. Lasteaia õuealal võib rattaga liikuda vaid selleks ettenähtud kohas. Lapsega lasteaeda tulles/lahkudes palume õuealal kõigil ratast lükata käekõrval.
5.09 Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 
5.10 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
5.11 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit. 
5.12 Laps ei kanna rühmas ehteid, need võivad laste/ enda või teiste tervist ohustada, puruneda või kaduda (rippuvad ehted, väikeste detailidega ja teravate osadega ehted jne.) 
5.13 Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
5.14 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
5.15  Lastega õuesoleku ajal viibib lasterühmaga koos piisav arv töötajaid turvalisuse tagamiseks. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja või äärmisel juhul teise rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 
6. Huvitegevused
6.1 Huvitegevus toetab lapse arengut ja lasteaia õppekava elluviimist.
6.2 Huvitegevuse korraldaja lähtub lasteaia kodukorrast.
6.3 Huvitegevuse korraldamiseks lasteaias sõlmitakse lasteaia pidaja volitatud esindaja ja huvitegevuse teenuse korraldaja vahel ruumide kasutamise rendileping.
6.4 Lasteaiarühmas viibiva lapse viib huvitegevusse ringijuht, treener või lapsevanem, kui ei ole tehtud teistsugust kokkulepet.
6.5 Lapse huvitegevuses viibimise ajal vastutab lapse eest huviringi juht või treener.
6.6 Huvitegevuse lõppedes saadab huvitegevuse juht lapse rühma/õue ja annab isiklikult üle rühmaõpetajale või lapsevanemale.
6.7 Lapse huvitegevuse eest, mis toimub väljaspool lasteaeda, vastutab ja kannab hoolt lapsevanem arvestades rühma päevakavaga.

7. Koostöö lastevanematega
7.1   Hea koostöö ja usaldus lapsevanemate ja õpetajate vahel soodustab lapse arengut.
7.2   Koolivalmiduse saavutamiseks on vajalik lasteaia ja kodu vaheline järjepidev koostöö ning lapse kohalkäimine lasteaias.
7.3   Probleemide lahendamiseks pöörduge lasteaia õpetajate, juhtkonna või oma rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
7.4   Konflikt püüdke lahendada seal kus see alguse sai. Kõige olulisem pole süüdlase leidmine, vaid põhjuse väljaselgitamine ja ühiselt lahenduse leidmine.
7.5  Lapsevanemal tuleb informeerida rühma õpetajat vajadusest väljastada lapse iseloomustus või arengukirjelduse väljavõte. Lasteaed väljastab soovitud dokumendi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.
7.6  Olge kursis Eliisi saadetavate nädalakirjade sisuga, sündmuste kalendriga ning osalege aktiivselt lapse rühma koosolekutel - neid koostatakse ning korraldatakse Teie informeerimiseks.
7.7   Hilinemine lasteaia üritusele häirib nii esinejaid kui publikut. Püüdke olla täpsed! 
7.8  Pidulikel üritustel ja rühma pildistamisel pange lapsele selga pidulik riietus.
7.9   Jälgige lasteaia kodulehte, Facebooki lehte ja Eliisi keskkonda, sealt saate informatsiooni lasteaias toimuvava kohta.
7.10  Laste sünnipäevi tähistatakse rühmas erinevalt. Tavaliselt kostitab sünnipäevalaps kaaslasi suupistetega. Küsimuste korral saate alati nõu küsida rühma õpetajalt.
7.11   Kreemi- ja sefiiritordid on lasteaias keelatud
7.12   Tundke huvi lapse tegemiste vastu lasteaias. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema edusamme. Kiitke ja tunnustage teda! Tunnustage ka rühmatöötajaid nende töö eest!
 

Viimati muudetud 26.02.2024