Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Kose Lasteaia õppetöö üldsisu

Pirita Kose Lasteaia õppetöö üldsisu

Eesmärgid

Pirita Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks koostöös lastevanematega on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, loovateks, elujaatavateks ja otsustusvõimelisteks. Õppetööd viime läbi lähtuvalt projektipõhise tööviisi põhimõtetest. 

Põhimõtted ja taotlused

- loome turvalise, rõõmsameelse, arendava ja mängulise õpikeskkonna
- oleme paindlikud laste erinevatest võimetest ja vajadustest lähtuvalt
- oleme avatud peredele koostööks
- kujundame positiivset ja hoolivat suhtumist kõige vastu ning tegutseme loodust ja keskkonda hoidvalt
- uurime maailma koos lastega - katsetades, avastades, probleeme tõstatades ja neile lahendusi leides
- arendame last läbi igakülgse mängulise tegevuse
- julgustame last aktiivselt uurima, iseseisvalt tegutsema ja loovalt mõtlema
- tutvustame Eesti rahvapärimust ja traditsioone ning teiste rahvaste kultuuri
- suuname last märkama ilu meie ümber tutvustades erinevaid kunstiliike
- suuname last märkama teda ümbritsevat keskkonda, teisi inimesi ja olendeid
- õpetame kuulama, märkama, vaatama
- tagame laste sujuva ülemineku kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli.

 Vaimne

- Laps oskab vaadata ja kuulata, näha seoseid, neid seletada ja ta tajub maailma tervikuna
- Lapsel toimub kõne areng ja ta oskab ennast väljendada
- Lapsel areneb mälu ja mõtlemine
- Laps on loov ja tal on arenenud kujutlusvõime
- Laps on uudishimulik, avatud ja paindlik

 Füüsiline

Lapsel on piisavalt liikumisvõimalusi nii toas kui õues
Lapsel on arendatud liikumisosavust ja kehalisi võimeid ( osavust, jõudu, vastupidavust, kiirust, painduvust)
Laps tunneb huvi sportlike tegevuste ja mitmekülgse liikumise vastu
Laps oskab liikumisel ja liiklemisel arvestada ohutusnõudeid

Eetiline

Laps hoolib ja austab oma maad, kodu, rahvast ja loodust
Laps kasutab viisakussõnu ja viisakusreegleid
Lapsel on süvenenud eetilised tundmused: ausus, õiglus, headus, julgus, tõde
Laps oskab konflikte vältida ja lahendada
Laps oskab teha valikuid

Esteetiline

Laps oskab näha ilu enda ümber
Laps tunneb rõõmu eneseväljendusest
Lapsel on huvi erinevate kunstiliikide vastu
Laps tunneb huvi oma rahvakunsti vastu

Sotsiaalne-emotsionaalne

Lapsel on hügieeni ja korraharjumused
Laps oskab väljendada oma tundeid ja arvestada kaaslastega
Laps oskab tegutseda koos ühise eesmärgi nimel
Laps oskab arvestada teistega ja säilitada ene ümber sõbralikku õhkkonda
Laps oskab suhelda erinevates olukordades
Laps oskab ise olla probleemide lahendajaks

Pirita Kose Lasteaia lõpetanud laps: 

- oskab kasutada maailma ja seal elavate olendite tundmaõppimiseks loodusloomulikku intelligentsuse väravaid
- armastab liikumist ja käitub tervislikult
- on avatud, uudishimulik, viisakas, loov, oskab näha ilu enda ümber
- käitub ohutult igapäeva elus ja liikluses
- tutvub koduloo ja rahvakultuuriga, omab tugevat keele- ja kultuuriidentiteeti
- tuleb toime koolis ja igapäevaelus

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024