Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Lasteaia kodukord

Pirita Lasteaia kodukord

KINNITATUD
Pirita Lasteaia hoolekogu
16.04.2019

 

 


1. Üldsätted

1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1 Vanemal on õigus tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt tuua laps rühma hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tulla hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist kell 19.00.

2.2 Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.4 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäätud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5 Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, kella 9.00 -ks.

3.Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest või käitumisprobleemidest vanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.4 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet, astma või mõni muu krooniline haigus) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6 Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm/juuksehari, ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.7 Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

3.8 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9 Lapse riietel riietuses ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12 Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2 Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.2.1 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad ja lasteluku, et tagada laste turvalisus.

4.3 Võõrastele isikutele omavoliline pääs lasteasutuse ruumides on takistatud.

4.4 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5 Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Rühma töötajad, lapsed ja lapsevanemad täidavad õus viibimise reegleid.

4.6 Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimsest ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

4.7 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.8 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem õpetajat ja/või direktorit.

4.5 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.6 Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7 Lasteaga õues oleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks rühmaga piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma /lasteasutuse töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, töötajatele, kellel on vastav luba.
4.9 Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.10 Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.11 Laste ja vanemate isikuandmed on konfidentsiaalsed ning nende töötlemisel ja edastamisel jälgitakse isikuandmete kaitse seadust.

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja
Telefon 58189591 e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.06.2024